KONCEPCE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY V PLZNI

  Zadavatel: Magistrát města Plzeň.
  Řešitel: Ivan Gabal, Analysis & Consulting.

  Období realizace: červen – prosinec 2004

  Kontaktní osoba: Jan Snopek

  Popis projektu
  Cílem projektu bylo vypracování studie analyzující stávající situaci integrace romské menšiny v Plzni, identifikující hlavní problémy romského obyvatelstva a navrhující strategickou koncepci řešení. Součástí navržené koncepce byl přehled konkrétních možností získání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Implementace praktických doporučení zacílených na zkvalitnění řešení romské problematiky se odvíjela od rozhodnutí politické reprezentace města Plzně.

  Další informace k projektu
  Město Plzeň.

   


  MARKETINGOVÁ STRATEGIE PROGRAMU REGIOTRAM NISA

  V období únor – září 2004 jsme spolupracovali na programu Regiotram Nisa připravovaném pro Liberecký kraj, když jsme byli členem výkonné skupiny firem podílejících se na zpracování studie proveditelnosti první fáze programu – Regiotram Nisa 1. Úkolem GAC bylo navrhnout vhodnou dlouhodobou marketingovou koncepci programu RTN 1 a zajišťovat koordinaci v její implementaci. Práce na projektu byla ukončena v září 2004 po předání studie proveditelnosti RTN1.

   


  STUDIE MOŽNOSTÍ ROZVOJE MĚSTA JÁCHYMOVA JAKO REGIONÁLNÍHO CENTRA CESTOVNÍHO RUCHU

  V období leden až březen 2004 naše společnost spolupracovala s architektonickým ateliérem Studio AM na zakázce Města Jáchymov. Cílem zakázky byla analýza možností revitalizace tohoto krušnohorského města a následná příprava vhodných podkladů pro tvorbu projektu ucházejícího se o podporu ze strukturálních fondů EU. GAC zpracovala strategii vhodnou pro tvorbu projektového záměru revitalizace města, včetně jejího zakotvení ve strategických rozvojových dokumentech, a návrhy řešení principu partnerství.

   


  POSTAVENÍ CIZINCŮ DLOUHODOBĚ ŽIJÍCÍCH V ČR: PROBLÉMOVÉ OBLASTI A NÁVRH ŘEŠENÍ

  V souvislosti se vstupem do Evropské unie připravila společnost IGac na zakázku Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky studii o podmínkách života imigrantek a imigrantů v České republice. Cílem projektu bylo identifikovat bariéry ve třech oblastech: 1. v právním a administrativním prostředí, se kterým se imigrantky a imigranti v místním prostředí setkávají; 2. v sociokulturním prostředí (otevřenost společnosti, její etnické klima vzhledem k imigrantkám a imigrantům a menšinám); 3. v percepci právního, administrativního a sociokulturního prostředí ze strany imigrantek a imigrantů a menšin. Výstupem projektu byl policy paper identifikující možnosti odstraňování bariér a zkvalitnění života imigrantek a imigrantů v České republice. Vypracovaný policy paper jsme předali zástupcům MPSV na konci října 2004. Výstup naleznete zde.

   


  POSTOJE OBYVATEL LIBERCE K VÝSTAVBĚ VÍCEÚČELOVÉ HALY

  Pro město Liberec jsme provedli odbornou projekci výsledků referenda na bázi výzkumu a analýzu preferencí obyvatelstva ve věci plánu výstavby a financování multifunkční sportovní haly.

   


  PODPORA ČLENSTVÍ SR V NATO

  V roce 2003 se naše společnost ve spolupráci s Mayer/McCann-Erickson, s.r.o. podílela na realizaci projektu "Komunikační strategie zaměřená na zvýšení podpory slovenské veřejnosti pro členství SR v NATO". Projekt byl vypsán Ministerstvem obrany Slovenské republiky. V rámci projektu zajišťovala společnost IGac výzkumnou a analytickou bázi, odvození strategie komunikace s veřejností, výběr komunikačních aktivit i hodnocení průběhu, účinnosti a výsledků projektu z hlediska vývoje podpory členství v NATO a podpory přechodu Slovenska z národního konceptu obrany země ke kolektivní obraně v rámci NATO i jeho misí.

   


  DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ

  Projekt Dětské čtenářství proběhl na přelomu roku 2002 a 2003. Opíral se o dotazníkové šetření mezi dětmi ve věku 10-14 let a jejich rodiči zaměřené na čtenářské návyky a čtenářské zázemí dětí. Následná analýza se specificky zaměřila na roli rodiny a školy při utváření čtenářských návyků, dále na konfrontaci knihy a jiných médií (počítač či televize) v každodenním životě dětí a v kontextu volnočasových aktivit. Projekt proběhl na podnět organizátorů Veletrhu dětské knihy v Liberci ve finanční spolupráci s Investorsko inženýrskou, a.s. Výstupy naleznete zde a zde.

   


  TVORBA STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ Z HLEDISKA SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ

  Od listopadu 2002 do dubna 2003 provedla naše společnost analýzu pro Centrum pro komunitní práci mapující vznik strategických rozvojových dokumentů v regionech České republiky (kromě Prahy) i na příslušných ministerstvech. Výsledná studie se soustředila na pozice a role hlavních aktérů vzniku rozvojových dokumentů, připravenost krajů pro čerpání financí ze strukturálních a kohezních fondů po vstupu České republiky do Evropské unie a způsoby využívané v krajích pro komunikaci s veřejností. Výstupy naleznete zde.

   


  ANTIKORUPČNÍ KAMPAŇ NA SLOVENSKU

  V období březen 2002 – říjen 2003 společnost Ivan Gabal, Analysis & Consulting manažersky řídila projekt Phare zaměřený na snížení tolerance slovenské veřejnosti ke korupci a korupčnímu jednání. Projekt byl součástí širší protikorupční kampaně financované z prostředků Phare zaměřené na základní legislativní, exekutivní a institucionální protikorupční nástroje a podporu jejich vlivu. Výstupy naleznete zde.

   


  MIGRACE V ROZŠÍŘENÉ EVROPĚ

  Na žádost Britské rady zpracovala společnost Ivan Gabal, Analysis & Consulting analýzu současné situace v České republice na poli migrace. Text se stal podkladem pro konferenci "Migrace v rozšířené Evropě" pořádané Britskou radou, Ústavem mezinárodních vztahů a The Foreign Policy Centre na Pražském Hradě v období dvanáctého až čtrnáctého září 2002. Výstupy naleznete zde a zde (anglicky).

   


  ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍHO KLIMATU II

  Opakované šetření zaměřené na percepci bezpečnostní situace po odeznění akutních obav v souvislosti s teroristickými útoky na Spojené státy americké, doplněné o názory a postoje k použití vojenské síly v Afganistanu jsme realizovali v roce 2002.

   


  ROZŠÍŘENÍ NATO – WORKSHOPY PRO UCHAZEČE O ČLENSTVÍ

  Díky finanční podpoře a spolupráci German Marshall Fund jsme v roce 2002 uskutečnili tři workshopy pro expertky a experty z Bulharska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Slovenska a Slovinska: první proběhl ve dnech 20. a 21. dubna s tématem "Veřejné mínění a působení na poli porozumění veřejnosti otázkám bezpečnostní problematiky", druhý ve dnech 6. a 7. července s názvem "Průhlednost a veřejná kontrola" a třetí v období 26. a 27. října s tématem "Summit NATO, otázky a výhledy".

   


  SUMMIT NATO V PRAZE – OČEKÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI A BEZPEČNOSTNÍ KLIMA V ČR

  Projekt byl realizován v roce 2002 pro potřeby Vládního zmocněnce a Kancelář summitu NATO v Praze; zabýval se optimalizací příprav a organizace summitu vzhledem k české a pražské veřejnosti. Výstup naleznete zde.

   


  ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍHO KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE PO TERORISTICKÝCH ÚTOCÍCH NA USA A POTENCIÁLNÍ OČEKÁVÁNÍ OBYVATELSTVA

  Teroristické útoky na Spojené státy americké z jedenáctého září 2001, jejich vliv na bezpečnostní klima a zájmy české společnosti, změna bezpečnostního klimatu i nároků na bezpečnostní instituce a bezpečnostní politiku státu, představovaly hlavní otázky nové bezpečnostní politiky z hlediska občanek a občanů České republiky. Tuto analýzu bezpečnostního klimatu jsme zpracovali pro Ministerstvo obrany České republiky.

   


  INTERNÍ STUDIE PRO RADU VLÁDY ČR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

  V roce 2001 jsme zpracovali studii pro Radu vlády České republiky pro národnostní menšiny.

   


  STRATEGICKÁ ANALÝZA POZICE DENÍKU SME NA SLOVENSKÉM MEDIÁLNÍM A ČTENÁŘSKÉM TRHU

  Analýzu čtenářského zázemí, jeho potřeb a možností expanze, přípravy, obsahu a struktury deníku SME vzhledem k jeho čtenářské obci a k vývoji slovenského mediálního trhu jsme pro vydavatele Petit Press a.s. Bratislava zpracovali v roce 2001.

   


  OPTIMALIZACE KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE PRO POTŘEBU DELEGACE EK V PRAZE

  Zevrubnou statistickou analýzu, vyvolanou změnou struktury veřejné podpory členství České republiky v Evropské unii, jsme zpracovali v roce 2001 s cílem modelování různých variant vývoje a za účelem optimalizace podpory členství.

   


  ANALÝZA MOŽNÝCH SMĚRŮ DALŠÍHO VÝVOJE, ZAMĚŘENÍ A ČINNOSTI ŽIDOVSKÝCH OBCÍ Z PERSPEKTIVY JEJICH ČLENEK A ČLENŮ

  Vnitřní diskuse o směru komunitního a náboženského života židovských obcí v České republice si v roce 2001 vyžádala podrobnější analýzu možných směrů jejich dalšího vývoje, vzájemného vztahu i podpory mezi členkami a členy obcí. Studie byla zpracována pro Federaci židovských obcí.

   


  PRŮZKUM POSTOJE K ZAHRANIČNÍM INVESTORŮM A ZAMĚSTNAVATELŮM

  Na přelomu let 2000 a 2001 jsme pro Czechinvest zpracovali analýzu postoje populace k zahraničním investorům, zaměstnavatelům a manažerům. Výstupy naleznete zde a zde (anglicky).

   


  MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST A ČLENSTVÍ ČR V NATO

  Variabilní podpora členství České republiky v NATO v době příprav či rozpad společenské shody v době Jugoslávské operace, vyvolaly v NATO otázku, do jaké míry sdílí česká společnost novou bezpečnostní identitu a atlantické závazky. Projekt realizovaný naší společností v období 2000 až 2001 nabídl jako odpověď aktuální základní sociologický vhled pro domácí potřeby České republiky, jakož i pro spojence a země aspirující na členství v příštím kole rozšíření. Výstupy naleznete zde a zde (anglicky).

   


  MIGRAČNÍ KLIMA V ROMSKÝCH KOMUNITÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

  Analýza předpokládaného vývoje migrace romských rodin do západní Evropy, příčin a zacílení této migrace byla realizována pro International Organization for Migration (IOM) v roce 2000. Soudě podle následného vývoje, studie správně odhadla vývoj migrace v roce 2000 a poskytla základní vhled do migračních mechanismů a migračního chování cílové skupiny. Výstupy naleznete zde (česky) a zde (anglicky).

   


  PŘIPRAVENOST ČESKÉ REPUBLIKY K IMPLEMENTACI ENVIRONMENTÁLNÍCH NOREM EVROPSKÉ UNIE

  V kontraktu pro DG Environment Evropské komise byl společností IGac v období 1999-2000 realizován rozsáhlý projekt sledující připravenost k uplatnění norem Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí, a to v České republice a v dalších kandidátských zemích. Součástí projektu byla sociologická studie připravenosti ke vstupu do Evropské unie a hodnocení perspektiv České republiky dospělou populací. Výstupy naleznete zde (česky) a zde (anglicky).

   


  DOSTAVBA ELEKTRÁRNY TEMELÍN V KONTEXTU ENERGETICKÉ POLITIKY ČESKÉ REPUBLIKY

  Výzkum, analýzu a konzultace komunikační strategie vzhledem k JETE jsme uskutečnili v roce 1998 pro potřeby Ministerstva životního prostředí České republiky.

   


  KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE

  Delegace Evropské komise v Praze si v roce 1998 u Gabal, Analysis & Consulting objednala sekundární analýzu některých dostupných studií o komunikačních potřebách společnosti vzhledem k Evropské unii. Hlavním záměrem studie byly komunikační možnosti Evropské komise v České republice.

   


  SOCIOLOGICKÁ STUDIE PŘÍČIN PŘEDČASNÉ ÚMRTNOSTI V OKRESE TEPLICE

  V rámci multidisciplinárního projektu Teplice II, koordinovaného pracovišti Akademie věd České republiky, byla naší společností v období 1997-1999 zpracována komparativní analýza životních podmínek, životního stylu a jeho zdravotních aspektů obyvatel okresu Teplice ve srovnání s populací České republiky.

   


  PROTIRASISTICKÁ KAMPAŇ ČESKÉHO HELSINSKÉHO VÝBORU A LEO BURNETT ADVERTISING

  První plošná protirasistická kampaň z roku 1997 spoluorganizovaná nevládní a komerční organizací, byla konzultována a koncipována v reflexi analýz etnického klimatu v České republice uskutečněných Gabal, Analysis & Consulting.

   


  PRŮBĚH A PŘÍPRAVA ČR NA VSTUP DO NATO, KONZULTACE KANCELÁŘE PREZIDENTA ČR

  V období let 1997 až 1998 společnost IGac pravidelně poskytovala konzultace a analýzy perspektiv rozšíření NATO, průběhu domácích příprav, politického procesu a klimatu a veřejné podpory vstupu České republiky.

   


  ČESKÁ TELEVIZE: ANALÝZA, PŘÍPRAVA A REALIZACE DISKUSNÍCH POŘADŮ

  V roce 1996 společnost IGac realizovala analýzu a přípravu vybraných diskusních pořadů. Posléze byl v roce 1997 testován analytický diskusní pořad k vybraným tématům vývoje České republiky (bezpečnost a NATO, stav právního systému, ekologie a životní prostředí, vývoj drogové zátěže).

   


  ČESKÝ ROZHLAS 1 – RADIOŽURNÁL: OPTIMALIZACE PROGRAMOVÉ STRUKTURY

  Analýzu posluchačského zázemí, sledovanosti, konkurenčních stanic, programového schématu, obsahu vysílání a vnitřního klimatu vedoucí zpravodajské stanice v zájmu zvýšení kvality zejména zpravodajství, jeho struktury, obsahu a přípravy, včetně podpory implementace a změn ve vnitřní organizaci jsme uskutečnili v roce 1996.

   


  ČESKÝ ROZHLAS 3 –VLTAVA: OPTIMALIZACE PROGRAMOVÉ STRUKTURY

  Analýza posluchačského zázemí, sledovanosti, posluchačských preferencí a programového schématu rozhlasové stanice realizovaná společností IGac v roce 1995 identifikovala možnosti optimalizace vysílání a možný směr vývoje programového schématu v kulturní a umělecké oblasti.

   


  ETNICKÉ MENŠINY A PROBLÉMY V ČR A OKOLNÍCH ZEMÍCH V PERSPEKTIV INTEGRACE ČR DO EVROPSKÉ UNIE

  Rozsáhlý a komplexní projekt historické, právní a sociologické analýzy situace v České republice, středoevropských zemích, v bývalé Jugoslávii a v Evropské unii, pro jehož zpracování jsme sestavili ad hoc tým sedmnácti českých a zahraničních expertů proběhl v letech 1995-1997. Jeho výsledkem je kniha Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace? Ivan Gabal a kolektiv. Praha: nakladatelství G+G, 1999.

   


  POSILOVÁNÍ ETIKY V PODNIKÁNÍ V ČR

  V rámci dlouhodobého projektu nadace Patria jsme v roce 1995 provedli rozsáhlou analýzu etických zkušeností v obchodních vztazích mezi domácími i zahraničními obchodními společnostmi. Výsledky poukázaly na poměrně značné pronikání některých negativních a neetických obchodních praktik do obchodních vztahů v České republice.

   


  VZTAH ČESKÉ SPOLEČNOSTI K NĚMECKU A NĚMCŮM

  Výzkum zaměřený na analýzu principů česko-německých vztahů (včetně historie) z hlediska české veřejnosti jsme realizovali v roce 1995 pro Friedrich Naumann Stiftung Praha. Projekt byl koncipován vzhledem k nově utvářeným vztahům obou zemí za účelem hlubší historické reflexe na české straně. Výsledky byly široce diskutovány v médiích i v politických kruzích na obou stranách.

   


  IMIGRAČNÍ POLITIKA A ETNICKÉ KLIMA V ČESKÉ REPUBLICE

  Výzkum a analýza etnického klimatu společnosti vzhledem k imigrantkám a imigrantům, uprchlicím a uprchlíkům a k etnickým menšinám proběhl v roce 1994. Jeho výsledky byly využity při konzultační spolupráci k optimalizaci postupu UNHCR v České republice.
     Publikace Analýza sociálně vyloučených lokalit
  Společnost GAC zveřejnila 27. května Analýzu sociálně vyloučených lokalit. Závěrečnou publikaci naleznete . Společnost GAC řešila tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem bylo , od ledna 2014 do května 2015 ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK. Tisková zpráva ke zveřejnení analýzy je k dispozici ..celý článek

  Aktualizace analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
  od ledna 2014 do března 2015 v návaznosti na zmapování sociálně vyloučených lokalit z roku 2006 pracuje na projektu Tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem je MPSV, řeší GAC ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK a jeho výstupem bude interaktivní mapa kumulující množství ..celý článek

  28. 10. 2012
  Od 1. října 2012, kdy byl oficiálně zahájen projekt , je společnost , které se účastní , a 24 dalších výzkumných, akademických, veřejných i soukromých organizací ze 13 zemí EU, Srbska, Jižní Koreje a Austrálie. Projekt CITI-SENSE je zaměřený na zapojení ..celý článek

  09. 07. 2012
  Společnost a situaci romské menšiny v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku pro politickou frakci Evropského parlamentu ve spolupráci s . ..celý článek

  Další novinky  MPSV mapuje sociálně vyloučené lokality v České republice
  Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo ve své o aktualizaci mapy sociálně vyloučených lokalit v České republice. Projekt poskytne přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou, a následně bude moci lépe zacílit použití finanční pomoci. Analýzu zpracovává společnost GAC, spol. s.r.o. ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy.  ... celý článek

  Dětské čtenářství
  Eva Bělinová, projektová manažerka naší společnosti, byla dne 21. prosince 2010 hostem pořadu České televize Kontexty, který se zaměřil na problematiku dětského čtenářství. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

  Představení projektu
  V pořadu České televize Dokážete víc byl představem projekt "ZŠ Olešská - Šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (OPPA, CZ.2.17/3.1.00/31002), jemuž naše společnost zajišťuje management. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

  V časopisu Kritické listy č. 38/2010 vyšel Evy Zirhutové "Místo pro život", který infromuje o aktivitách projektu "" (projekt CZ.1.07/1.1.06/01.0010 realizovaný v rámci globálního grantu středočeského kraje v OPVK), v němž GAC spol. s r. o. zajišťuje management.... celý článek

  Více k Naší práci v mediích

  mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: gac@gac.cz redakce