Ivan Gabal
  majitel společnosti

  Absolvoval sociologii a teorii kultury na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (1975), později (1978) obhájil titul PhDr. V letech 1978 - 1989 pracoval v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, kde se věnoval empirickým analýzám životního stylu, vzdělání a mobility.
  Od listopadu 1989 byl členem Občanského fóra. V roce 1990 vedl volební kampaň OF pro parlamentní volby 1990 a byl konzultantem volební kampaně VPN. V roce 1991 pracoval v Kanceláři prezidenta ČSFR jako vedoucí Odboru politických analýz. V roce 1992 vedl volební kampaň Občanského hnutí, poté pracoval ve výzkumné agentuře AISA jako partner.
  Od roku 1994 pracuje výhradně v Gabal, Analysis & Consulting, resp. GAC spol. s r. o.
  Vedle toho působí v několika nevládních a nadačních organizacích. V letech 1999-2003 byl členem správní rady Masarykovy univerzity v Brně. Publikoval řadu odborných článků i komentářů v českých i zahraničních novinách a časopisech. Osobní stránky Ivana Gabala.  Lenka Kadeřávková
  jednatelka

  V roce 1998 absolvovala studium komerčního práva na Evropském polytechnickém institutu v Kunovicích.
  V roce 2011 ukončila bakalářské studium na Vysoké škole ekonomického managementu v Praze obor komunikace a lidské zdroje, specializace právo a podnikání.
  Ve společnosti pracuje od roku 2002. V současné době je jednatelkou společnosti.

  Kontaktovat ji můžete na adrese kaderavkova[zavinac]gac.cz.  Karel Čada
  projektový manažer

  V roce 2006 dokončil magisterské studium sociologie na Fakultě sociálních věd v Praze, kde obhájil diplomovou práci na téma diskuse o otevírání a pravdivosti archivních svazků bývalé Státní bezpečnosti. Mezi lety 2005 a 2007 pracoval jako zpravodaj zabývající se sociální politikou a zdravotnictvím v České tiskové kanceláři (ČTK). Mezi lety 2011 a 2013 působil jako hostující badatel na Centru evropských studií Australské národní univerzity v Canberře. Do naší společnosti nastoupil v roce 2007 na pozici samostatného výzkumníka a je zodpovědný převážně za metodologii kvantitavního výzkumu, zpracování dat (v programu SPSS), komunikaci s médii a přípravu mediálních výstupů. Zajímá se o otázky spojené s problémy místních samospráv, médií a veřejné politiky.

  Kontaktujte ho na cada[zavináč]gac.cz.

   


  Daniela Büchlerová
  projektová koordinátorka

  V roce 2003 absolvovala magisterské studium oborů bohemistika a hungaristika na Filosofické fakultě UK, v jehož rámci pobývala několik semestrů na univerzitě ELTE v Budapešti. Roku 2010 dokončila magisterské studium sociologie na Filosofické fakultě UK obhájením diplomové práce na téma „Avantgardní myšlení v české architektuře a kultuře bydlení“.
  Věnovala se vyučování češtiny jako cizího jazyka, zapojila se do několika projektů týkajících se inkluzivního vzdělávání financovaných ze strukturálních fondů EU, mezi nimiž jmenujme například projekt „Školní čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“, kde mohla při výzkumu čtenářské gramotnosti využít obě své profesní specializace. Je soudní tlumočnicí a překladatelkou maďarského jazyka.
  V naší společnosti v současné době zastává pozici projektové koordinátorky.

  Kontaktujte ji na buchlerova[zavináč]gac.cz.

   


  Petr Wija
  samostatný výzkumník

  Petr Wija ukončil v roce 2001 Filozofickou fakultu Ostravské univerzity (sociální práce a sociální politika) obhajobou diplomové práce na téma vztah lékař-pacient a spokojenost pacientů. V roce 2007 ukončil doktorské studium v programu Sociální politika a sociální práce obhajobou disertační práce na téma „Stárnutí a sociální politika: Otázky pro stárnoucí společnost“. V letech 2003 až 2010 pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí na Odboru sociálních služeb a sociálního začleňování, kde se zaměřoval na oblast sociální politiky v kontextu stárnutí populace, sociálních služeb a sociálního začleňování. Od roku 2011 spolupracuje se společností GAC spol. s r. o. Zaměřuje se na sociální, demografickou a zdravotní statistiku. Od dubna 2013 se podílí na zpracování podkladů pro aktualizaci Strategického plánu Hl. m. Prahy (oblast sociální koheze). Je členem České demografické společnosti a Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP. Externě spolupracuje s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK.

  Kontaktujte ho na wija[zavináč]gac.cz.

   


  Externí spolupracovníci: 

  Eva Bělinová
  externí spolupracovnice v oblasti projektového řízení

  V letech 1996-1999 studovala bakalářský obor Mezinárodních teritoriálních studií na FSV UK. Poté v rámci mládežnického mezikulturního programu strávila rok v USA. Magisterský obor Amerických studií ukončila v červnu 2002 také na IMS FSV UK. Obhájila diplomovou práci zabývající se americko-jihoafrickými vztahy přelomu 70. a 80. let, především vývojem a politickými důsledky činnosti protiapartheidního hnutí v USA. Sama v JAR několikrát pobývala. Od počátku svého působení v GAC na pozici projektové managerky měla na starosti problematiku strukturálních fondů vč. zpracování žádostí o podporu, kromě jiného se věnovala tématice vzdělávání. Nyní spolupracuje s firmou externě, působí v neziskové sféře v oblasti vzdělávání a projektů z evropských strukturálních fondů.  

  Jiří Chvátal
  externí spolupráce v oblasti analýzy dat

  V letech 2000-2003 studoval bakalářský program Politické vědy na Univerzitě v Hradci Králové. V letech 2003-2006 magisterský studijní program Politologie na Fakultě sociálních věd UK, kde obhájil diplomovou práci s názvem Demokracie a "identita": studie vztahů na příkladu afroamerického Hnutí za občanská práva. Dále v letech 2004-2007 bakalářský studijní program Sociologie a sociální politika tamtéž zakončený bakalářskou prací Durkheim a pragmatismus: dva přístupy k otázce srozumitelnosti sociálního světa. Ve společnosti pracoval mezi lety 2006 a 2012 na pozici výzkumného asistenta pro sběr a zpracování kvalitativních i kvantitativních dat a odpovídal za grafickou prezentaci společnosti i výstupů. Nyní spolupracuje s firmou externě. Působí v akademické sféře.

  Kateřina Ptáčková
  externí spolupracovnice v oblasti analýzy dat

  Absolvovala bakalářské studium sociologie a sociální politiky na Fakultě sociálních věd UK a magisterský obor Politická a ekonomická sociologie tamtéž. V roce 2007 složila státní rigorózní zkoušku ze sociologie. Od roku 2003 do roku 2007 pracovala pro společnost jako výzkumná asistentka, nyní spolupracuje s firmou externě. Působí v neziskové sféře v oblasti ochrany životního prostředí.
     Publikace Analýza sociálně vyloučených lokalit
  Společnost GAC zveřejnila 27. května Analýzu sociálně vyloučených lokalit. Závěrečnou publikaci naleznete . Společnost GAC řešila tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem bylo , od ledna 2014 do května 2015 ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK. Tisková zpráva ke zveřejnení analýzy je k dispozici ..celý článek

  Aktualizace analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
  od ledna 2014 do března 2015 v návaznosti na zmapování sociálně vyloučených lokalit z roku 2006 pracuje na projektu Tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem je MPSV, řeší GAC ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK a jeho výstupem bude interaktivní mapa kumulující množství ..celý článek

  28. 10. 2012
  Od 1. října 2012, kdy byl oficiálně zahájen projekt , je společnost , které se účastní , a 24 dalších výzkumných, akademických, veřejných i soukromých organizací ze 13 zemí EU, Srbska, Jižní Koreje a Austrálie. Projekt CITI-SENSE je zaměřený na zapojení ..celý článek

  09. 07. 2012
  Společnost a situaci romské menšiny v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku pro politickou frakci Evropského parlamentu ve spolupráci s . ..celý článek

  Další novinky  MPSV mapuje sociálně vyloučené lokality v České republice
  Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo ve své o aktualizaci mapy sociálně vyloučených lokalit v České republice. Projekt poskytne přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou, a následně bude moci lépe zacílit použití finanční pomoci. Analýzu zpracovává společnost GAC, spol. s.r.o. ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy.  ... celý článek

  Dětské čtenářství
  Eva Bělinová, projektová manažerka naší společnosti, byla dne 21. prosince 2010 hostem pořadu České televize Kontexty, který se zaměřil na problematiku dětského čtenářství. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

  Představení projektu
  V pořadu České televize Dokážete víc byl představem projekt "ZŠ Olešská - Šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (OPPA, CZ.2.17/3.1.00/31002), jemuž naše společnost zajišťuje management. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

  V časopisu Kritické listy č. 38/2010 vyšel Evy Zirhutové "Místo pro život", který infromuje o aktivitách projektu "" (projekt CZ.1.07/1.1.06/01.0010 realizovaný v rámci globálního grantu středočeského kraje v OPVK), v němž GAC spol. s r. o. zajišťuje management.... celý článek

  Více k Naší práci v mediích

  mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: gac@gac.cz redakce