ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V ČR

  Řešitel: GAC spol. s.r.o.

  Období realizace: leden 2014 – únor 2015

  Kontaktní osoba: Karel Čada

  Závěrečná zpráva z projektu je zde

  Popis projektu

  Společnost GAC od ledna 2014 do března 2015 v návaznosti zmapování sociálně vyloučených lokalit z roku 2006 pracuje na projektu aktualizace analýzy sociálně vyloučených lokalit v České republice. Tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem je MPSV, řeší GAC ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK a jeho výstupem bude interaktivní mapa kumulující množství demografických charakteristik a jiných informací o sociálně vyloučených lokalitách s možností pravidelné aktualizace dat.


  POLICY PAPER K SITUACI ROMSKÝCH MENŠIN V NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU (ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKO, MAĎARSKO, BULHARSKO A RUMUNSKO)

  Řešitel: Gabal, Analysis & Consulting

  Období realizace: březen – září 2012

  Kontaktní osoba: Ivan Gabal

  Popis projektu
  Na pozvání a ve spolupráci s Friedrich Naumann Striftung zpracovává Ivan Gabal policy paper “The EU-Framework for National Roma Strategies: Visions and Realities, Opportunities and Challenges for Roma Integration in Central and Southeast Europe”, který je součástí dlouhodobého projektu Evropského liberální fóra a bude sloužit Liberální frakci Evropské parlamentu AlDE k definování priorit politiky EU. Gabal, Analysis & Consulting koncipuje zaměření i expertní mezinárodní tým, který bude formulovat podklady a zprávy za jednotlivé země k jejich využití pro výsledný dokument, který bude diskutován v průběhu roku 2012 na mezinárodní konferenci organizovanou Evropským liberálním fórem.  


  INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT MPSV - PODPORA PROCESŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  Řešitel: GAC spol. s.r.o.

  Období realizace: prosinec 2011 – květen 2012

  Kontaktní osoba: Ivan Gabal

  Popis projektu
  Na podkladě výběrového řízení v roce 2011 zpracovává GAC pro MPSV ČR „Mapu zdrojů dat“ , jejímž cílem je geografické a kartografické zachycení dynamiky poptávky po sociálních službách a mapování sociálních jevů a procesů, které poptávku po sociálních službách ovlivňují. V souladu s nabídkou GAC nejen mapuje zdroje dat a relevantní faktory pro poptávku po sociálních službách, ale v rámci projektu také pracuje na geografickém a kartografickém uchopení těchto jevů s cílem průběžného a aktuálního zpracování dat a statistik důležitých jak pro sledovanou oblast sociálních služeb, tak souvisejících procesů zasahujících do dalších resortů s možností vzájemných přesahů, sdílení data spolupráce v jejich využití pro formování správních rozhodnutí a implementaci politik na podkladě kvalitních, aktuálních a vícerozměrných dat včetně využití aktuálních výsledků Sčítání 2011 i dat a statistik generovaných samotnou činností profilových resortů.

  Klíčové aktivity

  1. Kategorizace sociálních jevů relevantních pro dynamiku poptávky po sociálních službách;
  2. Operacionalizace hypotetického modelu kauzálních determinant poptávky po sociálních službách a odvození datových indikátorů;
  3. Parametrizace potřebných dat a identifikace jejich zdrojů;
  4. Prezentace datového zachycení sledovaných jevů a možností jejich územního a kartografického uchopení;
  5. Závěrečná zpráva mapující indikátory, zdroje map a postup jejich naplnění do geografického datového řešení.

  ZAJIŠTĚNÍ JEDNOROČNÍ [DVOUSEMESTRÁLNÍ] ODBORNÉ PRAXE STUDENTŮ V RÁMCI PROJEKTU

  Řešitel: Gabal, Analysis & Consulting

  Období realizace: září 2011 – červen 2012

  Kontaktní osoba: Ivan Gabal

  Popis projektu
  Dvousemestrální spolupráce s Ekonomickou fakultou, VŠB zaměřená na zpracování policypaperu k prioritám strukturálního  rozvoje příštím finančním rámci pomoci EU a spolupráci v projektu aplikovaného využití multioborového výzkumu pro formulaci rozvojových priorit Moravskoslezského regionu. Součást projektu Centra pro otázky životního prostředí UK, „Mezioborová síť spolupráce pro policy development v oblasti udržitelného rozvoje “, registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0130.


  ANALÝZA POSTOJŮ A ZÁJMU ČESKÉ VEŘEJNOSTI O SPORT A SPECIFICKY FOTBAL A LIGOVÉ FOTBALOVÉ KLUBY

  Řešitel: Gabal, Analysis & Consulting

  Období realizace: září – listopad 2011

  Kontaktní osoba: Ivan Gabal

  Popis projektu
  Na podkladě zadání společnosti STES zpracoval Ivan Gabal analýzu zájmu české veřejnosti o sport, sportování a specificky fotbal a fotbalovou ligu v ČR. Výsledky byly zpracovány na podkladě sociologického šetření, sekundární analýzy dat a byly prezentovány na konferenci Fotbal a stát organizovanou společností STES v listopadu 2011.


  VSTUPNÍ SITUAČNÍ ANALÝZA VYLOUČENÝCH LOKALIT VE MĚSTECH DĚČÍN A KADAŇ PRO POTŘEBY AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

  Zadavatel: Úřad vlády České republiky
  Řešitel: GAC spol. s.r.o.

  Období realizace: červenec-říjen 2011

  Kontaktní osoba: Karel Čada

  Popis projektu
  Výběrovým řízením byla naše společnost vybrána pro vstupní situační zmapování dvou měst, která získala účast v programu Agentury pro sociální začleňování. Podrobné zmapování místní situace, stavu romských vyloučených lokalit v základních parametrech a také historických a správních poměrů a existujících integračních politik. Výsledné zprávy byly prezentovány v obou městech zainteresovaným členům zastupitelstev, Rady města a dalších aktérů z oblasti školství, neziskových organizací.


  VÝZKUM A ANALÝZA POSTOJŮ A SOCIÁLNÍCH STRATEGIÍ OBYVATEL OSTRAVY VZHLEDEM KE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ A JEHO MOŽNÝM DOPADŮM NA ZDRAVOTNÍ STAV DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

  Řešitel: Gabal, Analysis & Consulting.

  Období realizace: listopad 2009 – duben 2011

  Kontaktní osoba: Ivan Gabal

  Popis projektu
  Ve spolupráci s týmem Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR vedeným MUDr. Radimem Šrámem byla připravena realizována strategie veřejné prezentace výsledků výzkumu zdravotních dopadů znečištění ovzduší a pomocí ad hoc sociologického šetření ostravské populace také analyzována oblast možných reakcí a preferencí obyvatel Ostravy v této oblasti. Výsledky výzkumu byly opakovaně prezentovány jak na veřejných tak specializovaných seminářích a byly zahrnuty také do závěrečné zprávy projektu UEM AV. Ivan Gabal představil rovněž výsledky na semináři VŠB-TUO v Ostravě i dalším zájemcům.


  SÉRIE INTERAKTIVNÍCH SEMINÁŘŮ ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VZTAHU K ROMSKÝM DĚTEM

  Projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT Podpora integrace romské komunity v roce 2010.  Řešitel: GAC spol. s.r.o.

  Období realizace: říjen - prosinec 2010

  Kontaktní osoba: Karel Čada

  Popis projektu
  Hlavním cílem projektu bylo infomování pedagogických pracovnic a pracovníků základních škol, představitelek a představitelů školských odborů obecních úřadů a dalších relevantních aktérů o příčinách, mechanismech a rozsahu sociálního vylučování v oblasti základního vzdělávání v České republice a o možných nástrojích prevence a zmírňování těchto procesů. Vedlejším cílem projektu bylo zvýšení participace odborné veřejnosti na diskusi o inkluzivním vzdělávání ve vztahu k romským dětem. Semináře kromě jiného sloužily jako platforma pro sdílení zkušeností se začleňováním dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí: zúčastnění zde mohli navázat kontakty s odbornicemi a odborníky na specifická témata, diskutovat své zkušenosti s kolegy potýkajícími se s obdobnými problémy či si mezi sebou vyměňovat příklady dobré praxe.

  Klíčové aktivity

  1. Organizace a realizace čtyř interaktivních seminářů ve čtyřech krajích (Karlovarský, Moravskoslezský, Olomoucký a Ústecký) České republiky s vysokou mírou sociálního vyloučení.
  2. Diskuse vybraných klíčových témat (začleňování principů inkluzivního vzdělávání do ŠVP; odchody romských žákyň a žáků mimo hlavní vzdělávací proud; spolupráce škol s rodinami romských dětí; přechody romských dětí na střední školy) v seminárních skupinách.
  3. Zpracování strukturovaných zápisů ze seminářů.
  4. Závěrečná zpráva.

  Další informace k projektu
  MŠMT České republiky.


  ZPRACOVÁNÍ A REALIZACE STRATEGIE ZMĚNY INTEGRAČNÍ POLITIKY IMIGRANTŮ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

  Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky
  Řešitel: GAC spol. s.r.o.

  Období realizace: červenec - prosinec 2010

  Kontaktní osoba: Karel Čada

  Popis projektu
  Hlavním cílem projektu je poskytnout konzistentní a vzájemně sourodé údaje o současné situaci a usídlování cizinců ze třetích zemí v hlavním městě Praze a vytvořit podklady pro efektivnější začleňování jednotlivých městských částí do procesu integrace těchto cizinců. Projekt v dané oblasti dále identifikuje klíčové bariéry a navrhne dílčí opatření usnadňující práci s cizinci na úrovni jednotlivých městských částí.

  Klíčové aktivity

  1. Shromáždění základních informací o situaci cizinců v Praze a analýza relevantních dokumentů.
  2. Polostrukturované rozhovory a emailové dotazníky s veřejnými i nevládními subjekty zabývajícími se integrací cizinců v jednotlivých městských částech.
  3. Představení a diskuse zjištěných poznatků na odborných workshopech.
  4. Navržení a zpracování konceptu možné změny dosavadního vývoje.

  Další informace k projektu
  Ministerstvo vnitra České republiky.

   


  SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

  Projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 2010.  Řešitel: GAC spol. s.r.o.

  Období realizace: duben - prosinec 2010

  Kontaktní osoba: Jiří Chvátal

  Výstupy: Závěrečná zpráva projektu je ke stažení zde.

  Popis projektu
  Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí na rozsáhlém vzorku více než 100 základních škol potvrdil, že v České republice existují rozdíly ve vzdělávacích trajektoriích romských dětí, které žijí v sociálně vyloučeném prostředí, a ostatních dětí.

  Obecným cílem projektu "Sociologická analýza přechodů romských dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze základních na střední školy" je prostřednictvím kvalitativní a kvantitativní analýzy rozšířit stávající poznání o vzdělávacích trajektoriích romských dětí a mladých lidí o oblast přechodu ze základní školy hlavního vzdělávacího proudu na školu střední a tím zprostředkovaně, skrze podložené poznatky pro formulaci adekvátních politik a prezentaci výsledků, přispět ke zvýšení jejich životních šancí.

  Hlavním cílem je zpracování pilotní analýzy o přechodech romských dětí a mladých lidí vzdělávajících se na školách v blízkosti sociálně vyloučených lokalit ze základních škol na střední školy.

  Dílčí cíle jsou a. vyzkoušení a evaluace metodiky pro analýzu tohoto typu tak, aby mohla být později replikována a využívána vzdělávacími institucemi v širším měřítku, a b. seznámení odborné i široké veřejnosti s problematikou a s výsledky analýzy tak, aby se stala nedílnou součástí veřejných diskusí a politik.

  Klíčové aktivity
   

  1. Analýza dokumentů.
  2. Navázání spolupráce se základními školami za účelem mapování přechodu cílové skupiny dětí ze základních na střední školy.
  3. Polostrukturované rozhovory s širokým spektrem aktérů: vedení škol, vyučující, děti, jejich rodiče a TSP.
  4. Předvýzkum na středních školách.
  5. Navázání spolupráce se středními školami, na které děti odešly ze škol základních.
  6. Polostrukturované rozhovory na středních školách.
  7. Analýza dat.
  8. Workshop.
  9. Závěrečná zpráva.
  10. Tisková konference.
  11. Zpráva o výzkumu v odborném, na oblast vzdělávání zaměřeném médiu.

  Projekt v médiích
  Vystoupení Karla Čady v pořadu České televize Před polednem, reportáž v pořadu Události České televize, diskuse v pořadu Události, komentáře, článek v Českých novinách, záznam tiskové konference na stránkách Romea.cz.

  Další informace k projektu
  MŠMT České republiky.

   


  ANALÝZA DLOUHODOBÉHO SBÍRKOVÉHO PROJEKTU POMOZTE DĚTEM!  Zadavatel: Nadace rozvoje občanské společnosti
  Řešitel: GAC spol. s.r.o.

  Období realizace: leden-duben 2010

  Kontaktní osoba: Jiří Chvátal

  Výstupy: Závěrečná zpráva je ke stažení zde.

  Popis projektu
  Dlouhodobý sbírkový projekt NROS a ČT Pomozte dětem! se zaměřuje na zvyšování kvality života dětí, podporu rovných příležitostí všech dětí a různých skupin dětské populace a fungování rodiny a alternativních rodinných modelů. Za dobu své existence vstoupil do širokého veřejného povědomí.

  Cílem řešení zakázky je zachycení hlavních trendů v dosavadní jedenáctileté historii tohoto projektu a navržení změn pro další období tak, aby se tento projekt přibližoval potřebám benefitorů v souladu s principy, na nichž stojí.

  Klíčové aktivity

  1. Pořízení kvantitativních i kvalitativních dat a jejich analýza.
  2. Elektronické dotazníkové šetření mezi minulými a potenciálními uchazeči o prostředky sbírky.
  3. Zpracování analytického a bilančního materiálu, který je využitelný pro práci s firemními i individuálními dárci, kteří přispívají na sbírkové konto i podporují realizaci a rozvoj projektu.

  Projekt v médiích
  Studio Pomozte dětem! 5, Česká televize, 5. dubna 2010.

  Další informace k projektu
  Nadace rozvoje občanské společnosti.

    


  DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT V ČR - ČESKÉ LOKALITY

  Zadavatel: Úřad vlády České republiky
  Řešitel: GAC spol. s.r.o.

  Období realizace: září-prosinec 2009

  Kontaktní osoba: Karel Čada

  Popis projektu
  Zadání projektu vyšlo z rozhodnutí vlády České republiky č. 8 ze dne 4. ledna 2006, jímž se vláda zavazuje pravidelně, systematicky a dlouhodobě měřit efektivitu opatření a účelnost vynakládání prostředků směřujících k integraci romského obyvatelstva. Cílem výzkumu bylo zmapování situace sociálního vyloučení v pěti českých městech a jednom regionu, kde působí Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách: Ústí nad Labem, Most, Cheb, Broumov, Šluknovsko.

  Výzkum se soustředil především na mapování tří klíčových oblastí: vzdělání, trh práce a bydlení. Doplňkově byly zjišťovány: další průvodní jevy sociálního vyloučení jako jsou kriminalita či rizikové chování, politiky samospráv v dané oblasti a jimi používané integrační nástroje či dostupnost služeb pro osoby žijící v sociálním vyloučení.

  Klíčové aktivity

  1. Měsíční terénní sběr dat v cílových lokalitách: kvalitativní rozhovory s širokou paletou lokálních aktérů, kvantitativní indikátory, pozorování.
  2. Kvantitativní šetření názorů a postojů obyvatel bydlících v blízkosti sociálně vyloučených lokalit realizované společností Factum Invenio.
  3. Analýza dat.
  4. Souhrnná závěrečná zpráva a závěrečné zprávy za všechny mapované lokality.
  5. Závěrečný seminář.

  Další informace k projektu
  Rada vlády pro záležitosti romské komunity.

   


   "ENVIRONMENTÁLNÍ PRVEK" - MANAGEMENT PROJEKTU CZ.1.07/1.1.06/01.0010 V RÁMCI GLOBÁLNÍHO GRANTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE V OPVK


  Projekt realizovaný v rámci strukturálních fondů, konkrétně Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v období 1.12.2008 - 31.1.2011.

  Celkový objem finančních prostředků činí Kč 6.576.990,-

  Kontaktní osoba: Eva Bělinová

  Popis projektu
  Přijetím Rámcového vzdělávacího plánu byly v našem státě vytvořeny podmínky pro změnu dosavadního systému počátečního vzdělávání. Jeho realizace v praxi však zatím nepřináší očekávané posuny. Projekt si klade za cíl přispět ke zvýšení kvality počátečního vzdělávání vytvořením pracovního výukového materiálu, který umožní zavádění nových vyučovacích metod v rámci mezipředmětových vazeb do výuky. Vytvoří prostor pro spolupráci a výměnu zkušeností v ověřování nových metod mezi učiteli a žáky ZŠ a MŠ Nečín (příjemce v rámci projektu), ZŠ Kamýk n. Vltavou a ZŠ Nový Knín (partnerů), resp. dalších základních škol Středočeského kraje, a to prostřednictvím internetového portálu a dále ověří praktické metody vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Cíleně se zaměřuje na venkovské prostředí, kde jde přístup škol k podobnému typu projektů velmi omezený.
  Společnost GAC se účastní realizace projektu prostřednictvím osoby své projektové manažerky Evy Bělinové, která zároveň prostřednictvím nehonorovaných konzultací úzce spolupracovala na přípravě projektové žádosti.

  Hlavní cíl:
   

  1. zavádění nových vyučovacích metod s důrazem na mezipředmětové vazby do výuky na 3 ZŠ, zvyšující aktivní podíl žáků na vlastním vzdělávání a vytovření internetového výukového materiálu (portálu), který aplikaci těchto metod usnadní.
   Výstupem projektu bude výuka obohacená o nové metody v oblasti environmentální výchovy a portál informací obsahující metody, inspirace a ukázky dobré praxe zrealizovaných výukových činností.


  Dílčí cíle:
   

  1. iniciování výuky v rámci mezipředmětových vztahů prostřednictvím integrované podoby portálu,
  2. nové metody práce vedoucí k udržitelnému rozvoji a proškolení učitelů pro inovační způsoby práce v oblasti EVVO, projekt dále umožní žákům stát se aktéry malých změn životního prostředí v okolí školy a svého bydliště,
  3. rozvíjení partnerství mezi základními školami prostřednictvím internetu.


  Klíčové aktivity
   

  1. Vytvoření portálu Environmentální prvek.
  2. Realizace nových metod učení a tvorba příspěvků - ukázek dobré praxe.
  3. Činnost podpůrného odborného týmu.
  4. Vytvoření závěrečných výstupů.
  5. Management projektu.

  Projekt v médiích
  Článek Evy Zirhutové "Místo pro život" v časopisu Kritické listy 38/2010.

  Další informace k projektu
  Místo pro život.

   


  "ZŠ OLEŠSKÁ - ŠANCE ZVLÁDNOUT ČESKÝ JAZYK PRO DĚTI CIZINCŮ" - MANAGEMENT PROJEKTU CZ.2.17/3.1.00/31002 V RÁMCI OPPA


  Projekt realizovaný v rámci strukturálních fondů, konkrétně Operačního programu Praha - Adaptabilita v období 1.12.2008 - 31.5.2011.

  Celkový objem finančních prostředků činí Kč 5.489.986,-

  Kontaktní osoba: Eva Bělinová

  Výstupy: Tiskovou zprávu informující o projektu naleznete zde.

  Popis projektu
  ZŠ Praha 10, Olešská patří mezi běžné pražské základní školy s nejvyšším počtem dětí-cizinců. Vyučují se zde žáci a žákyně z různých částí světa, kteří často přicházejí s nulovou znalostí českého jazyka, neznají latinku, nejsou schopni komunikovat s vyučujícími i spolužáky. Slabá znalost češtiny ovlivňuje jejich prospěch i v ostatních předmětech.

  Výzkumy dlouhodobě prokazují, že znalost jazyka je základním předpokladem integrace cizinců do české společnosti. Hrají při ní významnou roli právě děti, které jsou prostřednictvím své povinné docházky do ZŠ v každodenním kontaktu s českým jazykem i prostředím. Tyto zkušenosti posléze přenášejí do svých rodin. Docházka dětí-cizinců, které disponují pouze minimální znalostí češtiny, do běžných tříd, však v očích některých rodičů českých dětí běžnou výuku komplikuje.

  ZŠ Praha 10, Olešská má zájem na tom, aby v ní nacházely adekvátní příležitost k poznávání jak děti české, tak děti cizinců. Proto se paní ředitelka od roku 2007 věnovala spolu se zástupkyní společnosti GAC rozpracování projektu zaměřeného na vytvoření systému výuky ČJ mimo běžný rozvrh hodin tak, aby se děti cizinců zapojovaly do běžné výuky již s určitými základními znalostmi českého jazyka. Zpracování projektové žádosti bylo pro společnost GAC příležitostí přivést do praxe některá zjištění z dosud realizovaných výzkumných zakázek zaměřených na postavení cizinců v České republice.

  Podstatou projektu je kombinace standardní docházky dítěte-cizince do běžné ZŠ s velmi intenzivní každodenní jazykovou přípravou mimo rámec kmenové třídy. Tato jazyková příprava bude podpořena jazykovými asistenty z řad vysokoškolských studentů a dále jazykovými výjezdy dětí cizinců mimo Prahu. Výuka probíhá v systému výkonnostních skupin (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí). Skupiny jsou volně prostupné, proto např. mladší děti učící se rychleji, mají reálnou šanci po roční účasti v projektu „dohnat“ svou kmenovou třídu.

  Projekt tvoří čtyři aktivity:

   

  1. Management realizace projektu.
  2. Příprava realizace projektu ve výuce a tvorba vzdělávacího plánu.
  3. Výuka ČJ pro děti cizince.
  4. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ Praha 10, Olešská.


  Hlavní cíl projektu:
   

  1. systematizace a zkvalitnění výuky ČJ pro děti-cizince ve všech ročnících ZŠ, které přispějí ke zrovnoprávnění těchto dětí v přístupu k dalšímu vzdělávání a při vstupu na trh práce v ČR.


  Dílčí cíle:
   

  1. začlenění adekvátně připravených dětí-cizinců do vyučovacího procesu na běžné státní ZŠ,
  2. další vzdělávání pedagogů a jejich podpora v podobě supervizí s cílem zkvalitnění jejich vyučovacích postupů a posílení multikulturního prostředí v ZŠ,
  3. vytvoření vzdělávacího plánu výuky ČJ pro děti-cizince aplikovatelného v jakékoliv ZŠ, který bude předpokladem zvyšování jazykových kompetencí těchto dětí a krokem k jejich integraci do české společnosti.

  Další informace k projektu
  ZŠ Olešská

   

     Publikace Analýza sociálně vyloučených lokalit
  Společnost GAC zveřejnila 27. května Analýzu sociálně vyloučených lokalit. Závěrečnou publikaci naleznete . Společnost GAC řešila tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem bylo , od ledna 2014 do května 2015 ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK. Tisková zpráva ke zveřejnení analýzy je k dispozici ..celý článek

  Aktualizace analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
  od ledna 2014 do března 2015 v návaznosti na zmapování sociálně vyloučených lokalit z roku 2006 pracuje na projektu Tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem je MPSV, řeší GAC ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK a jeho výstupem bude interaktivní mapa kumulující množství ..celý článek

  28. 10. 2012
  Od 1. října 2012, kdy byl oficiálně zahájen projekt , je společnost , které se účastní , a 24 dalších výzkumných, akademických, veřejných i soukromých organizací ze 13 zemí EU, Srbska, Jižní Koreje a Austrálie. Projekt CITI-SENSE je zaměřený na zapojení ..celý článek

  09. 07. 2012
  Společnost a situaci romské menšiny v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku pro politickou frakci Evropského parlamentu ve spolupráci s . ..celý článek

  Další novinky  MPSV mapuje sociálně vyloučené lokality v České republice
  Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo ve své o aktualizaci mapy sociálně vyloučených lokalit v České republice. Projekt poskytne přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou, a následně bude moci lépe zacílit použití finanční pomoci. Analýzu zpracovává společnost GAC, spol. s.r.o. ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy.  ... celý článek

  Dětské čtenářství
  Eva Bělinová, projektová manažerka naší společnosti, byla dne 21. prosince 2010 hostem pořadu České televize Kontexty, který se zaměřil na problematiku dětského čtenářství. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

  Představení projektu
  V pořadu České televize Dokážete víc byl představem projekt "ZŠ Olešská - Šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (OPPA, CZ.2.17/3.1.00/31002), jemuž naše společnost zajišťuje management. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

  V časopisu Kritické listy č. 38/2010 vyšel Evy Zirhutové "Místo pro život", který infromuje o aktivitách projektu "" (projekt CZ.1.07/1.1.06/01.0010 realizovaný v rámci globálního grantu středočeského kraje v OPVK), v němž GAC spol. s r. o. zajišťuje management.... celý článek

  Více k Naší práci v mediích

  mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: gac@gac.cz redakce