VÝZKUM NA TÉMA "KLÍČOVÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ INKLUZI DĚTÍ A MLÁDEŽE SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI DO ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"  Zadavatel: NIDM – Národní institut dětí a mládeže
  Řešitel: GAC spol. s r. o.

  Období realizace: květen-říjen 2009

  Kontaktní osoba: Jiří Chvátal

  Výstupy: Závěrečnou zprávu naleznete zde.

  Popis projektu
  Neformální vzdělávání může plnit různé důležité úlohy: od poskytování a rozvíjení těch schopností a dovedností, na které ve škole, tj. v prostředí formálního vzdělávání, není tolik prostoru, přes asistenci při zvládání nároků školy, až po vytváření inkluzivního prostoru, v němž se setkávají sociální skupiny, které by se jinak příliš nepotkávaly. Veřejná zakázka Výzkum na téma "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" je zaměřena na identifikaci faktorů, které napomáhají či brání inkluzi dětem a mládeži s postižením tělesným, mentálním, smyslovým, duševními poruchami či kombinovanými vadami do prostředí organizací poskytujících neformální vzdělávání. Zakázka by měla skrze své výstupy přispět k intenzivnějšímu zapojování uvedených dětí a uvedené mládeže do oblasti neformálního vzdělávání.

  Klíčové aktivity

  1. Desk research a přípravné rozhovory s významnými organizacemi působícími v dané oblasti.
  2. Hloubkové kvalitativní rozhovory s organizacemi.
  3. Hloubkové rozhovory s rodiči dětí.
  4. Skupinové rozhovory s dětmi a mládeží.
  5. Závěrečná zpráva.

  Další informace k projektu
  NIDM, projekt Klíče pro život.

   


  VÝZKUM NA TÉMA "MULTIKULTURALITA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ"  Zadavatel: NIDM – Národní institut dětí a mládeže
  Řešitel: GAC spol. s r. o.

  Období realizace: květen-říjen 2009

  Kontaktní osoba: Jiří Chvátal

  Výstupy: Závěrečnou zprávu naleznete zde.

  Popis projektu
  Zájmové a neformální vzdělávání, na rozdíl od tzv. vzdělávání informálního, je v současné době pojímáno jako skupinový, institucionalizovaný, plánovaný proces, který se uskutečňuje mimo či nad rámec formálního vzdělávacího kurikula, přičemž vyučování nemusí být jedinou složkou té které aktivity. Z tohoto vymezení se zdá, že je pouhým doplňkem formálního vzdělávání. Jakkoli lze považovat formální vzdělání za primární a nezbytné, v prostoru Evropské unie je v současné době důraz kladen na rovnocennost jednotlivých složek vzdělávání jakožto prvků vzdělávání celoživotního.

  Cílem zakázky "Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání" je identifikovat faktory ovlivňující integraci mládeže z minoritních skupin ve věku cca 12-18 let do zájmového a neformálního vzdělávání“, a to jak positivní, tak i negativní, jak na straně mládeže, tak i na straně organizací poskytujících neformální vzdělávání.

  Klíčové aktivity

  1. Sekundární analýza dat.
  2. Expertní konzultace s NNO.
  3. Hloubkové polostrukturované rozhovory se širokou paletou subjektů (ZŠ, nízkoprahové kluby, SVČ, NNO).
  4. Skupinové rozhovory s dětmi a mládeží z minoritních skupin.
  5. Závěrečná zpráva.

  Další informace k projektu
  NIDM, projekt Klíče pro život.

   


  ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE SNIŽOVÁNÍ RIZIKA EXTREMISTICKÝCH KAMPANÍ PROTI CIZINCŮM V ČR

  Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky.
  Řešitel: Ivan Gabal Analysis & Consulting.

  Období realizace: červen-červenec 2009

  Kontaktní osoba: Ivan Gabal

  Popis projektu
  Úkolem projektu bylo zmapovat paletu a proces možné interakce extremisté-veřejnost a identifikovat opatření přispívající ke snižování rizika a zužování prostoru radikalizace na straně extremistických sil a jejich zázemí, veřejnosti a v neposlední řadě i na straně úrovně integrace cizinek/cizinců a posilování koheze lokálních společností.

  Klíčové aktivity
   

  1. Moderovaný workshop "Extremismus, jeho zázemí, riziko vůči cizincům a možnosti eliminace rizika".
  2. Moderovaný Workshop "Integrace cizinců a zvyšování odolnosti vůči extrémistickým kampaním integrací cizinců v ČR".
  3. Závěrečná zpráva.

  Další informace k projektu
  Ministerstvo vnitra.

   


  POMÁHAJÍ ČESKÁ MÉDIA NÁRŮSTU VLIVU EXTREMISMU?

  Řešitel: GAC spol. s r. o. a Fakulta humanitních studií UK

  Období realizace: květen 2009

  Kontaktní osoba: Ivan Gabal

  Výstupy: Shrnutí výsledků workshopu naleznete zde.

  Popis projektu
  Cílem projektu byla realizace workshopu zaměřeného na reflexi pojímání extremismu v médiích. Workshop byl rozdělen na dvě části: první se zaměřila na popis a analýzu expozice extremismu v českých médiích, v druhém panelu diskutovali vedoucí redaktoři postup či politiku jejich redakcí vůči extremistickým aktivitám. Workshop byl v auditoriu otevřen všem zájemcům, jeho výstupem je shrnující zpráva.

  Klíčové aktivity
   

  1. Realizace workshopu.
  2. Zpracování výstupu.

  SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA ANALÝZU PODOBY A PŘÍČIN SEGREGACE DĚTÍ, ŽÁKYŇ, ŽÁKŮ A MLADÝCH LIDÍ ZE SOCIOKULTURNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

   

  Zadavatel
  : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
  Řešitel: GAC spol. s r. o.

  Období realizace: září 2008 – leden 2009

  Kontaktní osoba: Karel Čada

  Výstupy: Závěrečnou zprávu v českém jazyce naleznete zde, v anglickém zde, shrnutí metodologie a hlavních zjištění v angličtině zde.

  Popis projektu
  Cílem zakázky bylo získání komplexního obrazu situace romských žáků a žákyň pocházejících ze sociálně znevýhodňujícího prostředí a studujících na různých typech základních škol a jeho srovnání se situací ostatních žáků a žákyň navštěvujících stejné školy.
  "Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti" konstatovala, že nízká vzdělanost představuje jednu z konstitutivních příčin sociálního vyloučení. "Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže" na malém vzorku devíti škol ukázala, že romské děti jsou výrazně méně úspěšné než děti ostatní: z každých deseti zkoumaných romských chlapců a deseti zkoumaných romských dívek, kteří nastoupili na základní školu, se ve své původní třídě udrželi pouze tři chlapci a polovina dívek. Zbylé děti alespoň jednou opakovaly ročník nebo přešly do speciální třídy či školy. Analýza dále odhadla, že na vzdělávací programy Zvláštní škola (v současné době RVP ZV-LMP a jemu odpovídající ŠVP) odchází ze základních škol hlavního vzdělávacího proudu asi třetina romských žáků/žákyň a že dalších necelých deset procent svou vzdělávací kariéru začíná přímo v těchto programech. Tato situace je doprovázena nízkými profesními aspiracemi těchto dětí.
  Projekt za pomoci kvantitativních i kvalitativních výzkumných metod přinesl prověření míry platnosti a dimenzí těchto závěrů na vzorku škol a dětí, jaký dosud nebyl v žádném výzkumném šetření, a jako takový napomůže formulaci integrační a vyrovnávací vzdělávací politiky vzhledem k romským žákyním a žákům či - šířeji pojato - dětem vyrůstajícím v sociálně znevýhodňujícím prostředí.

  Klíčové aktivity
   

  1. Zmapování základních škol místě působících při sociálně vyloučených lokalitách a na základě stanovených kritérií výběr 110 z nich pro účely spolupráce na projektu (sběr dat pro kvantitativní šetření vzdělanostních trajektorií žákyň/žáků, dotazník pro školy).
  2. Anonymizovaná analýza vzdělanostních drah romských dětí na vybraných základních školách a jejich srovnání s drahami ostatních dětí studujících na stejných školách, zejména v podobě identifikace případných nerovností a určení hlavních faktorů, které je zapříčiňují.
  3. Zmapování absorpční kapacity při vybraných školách, tj. získání informací o existenci specifické mimoškolní podpory.
  4. Konzultace výzkumných nástrojů a zjištění s expertním panelem.
  5. Polostrukturované rozhovory s žákyněmi/žáky 10 vybraných základních škol.
  6. Závěrečná analytická zpráva a prezentace shrnující hlavní poznatky.
    

  Projekt v médiích
  Reportáž v pořadu České televize Události, článek zpravodajského serveru České noviny.

  Další informace k projektu
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

   


  TVORBA NOVÝCH METOD V OBLASTI ODHALOVÁNÍ MOŽNOSTÍ FINANCOVÁNÍ TERORISMU

  Zadavatel: Ministerstvo vnitra.
  Řešitel: Ivan Gabal Analysis & Consulting.

  Období realizace: srpen 2007 – červen 2009

  Kontaktní osoba: Jiří Chvátal

  Popis projektu
  Projekt je zaměřen na pomoc při zlepšování organizačních a technických podmínek v rámci boje proti financování terorismu v České republice. Jeho hlavním úkolem je identifikovat rizika či nedostatky České republiky v oblasti odhalování možností financování terorismu a boje proti financování terorismu a v návaznosti na tento cíl vytvořit strategii na odstranění identifikovaných problémů, včetně návrhu její implementace.

  Klíčové aktivity:
   

  1. Sumarizace aktuálního stavu v oblasti schopnosti České republiky čelit hrozbám ze strany terorismu.
  2. Vyhodnocení podmínek prostředí v České republice z hlediska aktivit podporujících terorismus.
  3. Analýza existujících vnitrostátních materiálů, sumarizujících zjištěný stav a potenciální slabiny v oblasti institucionálního, organizačního a legislativního zabezpečování boje proti financování terorismu.
  4. Návrh a realizace uživatelsky vstřícného řešení, souvisejícího se zpřehledněním aktuálně platných sankčních seznamů.
  5. Vytvoření komplexu metodických postupů a forem, kterých bude využito ke sběru, záznamu a vyhodnocení získaných dat.
  6. Poskytování pružného servisu při aktivitách, směřujících k praktickému prosazování do té doby neprosazených nástrojů. Vypracovávání ad hoc analýz, vztahujících se ke konkrétním aspektům v té době aktuální agendy.
    

  Další informace k projektu
  Informační systém výzkumu a vývoje, identifikační číslo VD20072010B17.

   


   MODEROVANÉ WORKSHOPY KE VZNIKU NEZÁVISLÉ AGENTURY PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH


  Zadavatel: Úřad vlády České republiky, Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura)
  Řešitel: GAC spol. s r. o.

  Období realizace: 15. července 2008, 4. září 2008

  Kontaktní osoba: Karel Čada

  Popis projektu:
  Ve spolupráci s Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR jsme ve dnech 15. července a 4. září 2008 zorganizovali dva moderované workshopy zaměřené na předpoklady vzniku, institucionální parametry a právní subjektivitu nezávislé Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v rámci plošné fáze (projektu), která bude spuštěna 1. ledna 2010 (návazně na současnou pilotní fázi). Worshopů se kromě nezávislých expertek a expertů pro oblast legislativy, rozpočtu a institucionalizace zúčastnili zástupkyně a zástupci NNO, profilových ministerstev, Úřadu vlády ČR, kraje i obce. Diskutovány byly jak obsahové parametry nového subjektu (agenda, kterou by měla Agentura zajišťovat), tak varianty institucionálního formátu a dále otázky působnosti v rámci Agenturního zakotvení v systému státní správy (kompetenční rámec fungování Agentury).

  Klíčové aktivity:
   

  1. Vytipování a oslovení relevantních účastníků workshopů
  2. Příprava podkladů a programu workshopů
  3. Diskuse a zpětná vazba navrhovaných konceptů Agentury, reflexe ze strany relevantních aktérů politiky sociálního začleňování Romek a Romů zúčastněných na workshopech
  4. Obeznámení účastníků s aktuálními i plánovanými aktivitami Agentury
  5. Zpracování výstupů workshopů do podoby podrobných písemných zápisů s ohledem na klíčová zjištění diskusí a reflexi ze strany GAC spol. s r. o.

   

  Další informace k projektu:
  Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách.

    


   KLÍČ K POSÍLENÍ INTEGRAČNÍ POLITIKY OBCÍ: SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ ROMŮ A ČESKÁ SPOLEČNOST


  Zadavatel: projekt byl podpořen z Finančních mechanismů EHP/Norska Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS).

  Řešitel: Otevřená společnost, o. p. s. a GAC spol. s r. o.

  Období realizace: červen 2007 – červen 2008

  Kontaktní osoba: Karel Čada

  Výstupy: Publikaci "Klíč k posílení integrační politiky obcí: Sociální vyloučení a česká společnost" naleznete zde. Tiskovou zprávu zde. Prezentaci výsledků analýzy určenou pro semináře zde. Tiskovou zprávu reflektující semináře naleznete zde.

  Popis projektu
  Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení situace v oblasti lidských práv a boje proti diskriminaci a rasismu prostřednictvím pozitivního působení na kvalitu rozhodování veřejné správy v oblasti integrace romské minority do české společnosti. Společnost GAC spol. s r. o. vystupovala v roli partnera hlavního řešitele projektu Otevřené společnosti, o.p.s.
  Na základě representativního šetření populace České republiky věkové skupiny 18-75 let vznikla analýza etnického klimatu na úrovni celostátní i na úrovni regionů s nadprůměrným zastoupením sociálně vyloučených romských lokalit.
  Publikace, která je hlavním výstupem projektu, rozebírá názory veřejnosti na problematiku romského vyloučení, jeho příčiny a na možnosti řešení. Publikace by měla představovat kvalifikovaný a solidní vhled do veřejného mínění těm, kdo politiky integrace formulují. Tvůrcům politik by měla umožnit realizovat integrační politiky a také pro ně hledat podporu mezi obyvatelstvem dotčených obcí, měst a regionů. Analýzy byla představena na tiskové konferenci dne 5. března 2008.
  Výsledná analýza je součástí širšího projektu Otevřené společnosti, o. p. s. usilujícího o podporu integračních politik v obcích a slouží jako podklad pro sérii seminářů, které se uskuteční v následujících měsících ve všech krajích České republiky.
   

  Klíčové aktivity:
   

  1. Příprava dotazníku
  2. Reprezentativní šetření populace 18-75 let – asistence při výběrovém řízení na realizátora sběru dat, komunikace s tímto subjektem v době sběru dat
  3. Analýza kvantitativních dat
  4. Příprava "Klíč k posílení integrační politiky obcí"
  5. Série seminářů Otevřené společnosti pro představitelky a představitele obcí, krajských úřadů a NNO ve všech krajích České republiky.

  Projekt v médiích
  Články zpravodajského serveru České noviny čtěte zde a zde, článek na serveru Týden.cz, článek Rádia Praha a články serveru Romea čtěte zde a zde.

   

  Další informace k projektu
  Otevřená společnost, o. p. s.

    


  STRATEGIE INTEGRACE ROMSKÉ POPULACE V BŘECLAVI

  Zadavatel: Město Břeclav
  Řešitel: GAC spol. s r. o.

  Období realizace: listopad 2007 – březen 2008

  Kontaktní osoba: Eva Bělinová

  Popis projektu
  Cílem zakázky bylo vytvořit strategii integrace romského obyvatelstva Břeclavi, která povede ke zlepšení vzdělanostních šancí místních romských dětí a mládeže, podpoří pracovní uplatnění osob v ekonomicky aktivním věku a přispěje ke zlepšení vztahů mezi romským a ostatním obyvatelstvem. Projekt byl rozdělen do dvou fází: 1. diagnostická část, jejímž úkolem bylo jednak zmapování situace cílové populace v Břeclavi a jednak popis přístupu relevantních samosprávných, státních i nestátních organizací, jež mají či mohou mít na tuto situaci vliv. 2. vytvoření Strategie integrace na základě identifikovaných bariér a příležitostí.

  Klíčové aktivity:

   

  1. Analýza relevantních dokumentů města Břeclav
  2. Návrh kvantitativních indikátorů a příprava podkladů pro polostrukturované rozhovory
  3. Šestitýdenní sběr dat (pozorování, polostrukturované a hloubkové rozhovory, mj. 67 rozhovorů se zástupkyněmi a zástupci institucí a se členy 23 romských domácností; standardizované dotazníky, kvantitativní data)
  4. Analýza situace romské populace v Břeclavi (obecná charakterizace – včetně kvalifikovaného odhadu počtu romského obyvatelstva, bydlení, vzdělávání, trh práce a alternativní zdroje obživy, dostupnost vybraných sociálních služeb)
  5. Vypracování dokumentu Strategie integrace romské populace v Břeclavi (pět analytických tématických kapitol, vlastní strategie zahrnující hlavní identifikované problémy, cíle, cílové indikátory, navrhované nástroje a institucionální zajištění) a jeho presentace

  Projekt v médiích
  Článek z Břeclavského vydání Deníku čtěte zde.

   

  Další informace k projektu
  Město Břeclav.

    


  ANALÝZA POSTOJŮ A VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ROMSKÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE

  Zadavatel: Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS).
  Řešitel: GAC spol. s r. o.

  Období realizace: červenec – listopad 2007

  Kontaktní osoba: Jan Snopek

  Výstupy: Závěrečnou zprávu naleznete zde. Prezentaci ze závěrečného semináře zde.

  Popis projektu
  Cílem projektu bylo identifikovat hlavní potřeby romských dětí a mládeže v oblasti vzdělávání a následně formulovat konkrétní doporučení za účelem zpřesnění zadání grantového schématu Transition Facility 2006 zaměřeného na tuto oblast. Výzkum probíhal v devíti základních školách, jež byly vybrány na základě několika kritérií (velikost obce, míra etnické homogenity, vzdělávací program) a byl rozdělen do dvou fází. V první fázi jsme analyzovali data za jednotlivé žáky z katalogových listů, které nám školy předaly v anonymizované podobě. V druhé fázi jsme prováděli rozhovory s pracovnicemi a pracovníky školy a zástupkyněmi a zástupci neziskových organizací.

  Klíčové aktivity
   

  1. Statistická analýza dat o vývoji prospěchu a absence žákyň a žáků ve vybraných třídách pátých a osmých ročníků za účelem prozkoumání vzdělanostních drah romských dětí.
  2. Polostandardizované rozhovory s pracovnicemi a pracovníky škol a zástupkyněmi a zástupci neziskových organizací za účelem identifikace faktorů, které mají vliv na vzdělanostní dráhy romských dětí
    

  Projekt v médiích
  Články ČTK česky a anglicky, RPA/ROMEA (slovensky), ČTK, NROS, ČT24.

  Další informace k projektu
  NROS.

   


  NOVÁ AMERIKA COUNTRY CLUB - ZÍSKÁNÍ PARTNERŮ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VYBUDOVÁNÍ TZV. NOVÁ AMERIKA CONGRESS AND PLEASURE CENTRE

  Zadavatel: Nová Amerika Country Club
  Řešitel: GAC spol. s r. o.

  Období realizace: září - prosinec 2007

  Kontaktní osoba: Eva Bělinová

  Popis projektu
  Primárním cílem zakázky bylo sestavit tým expertů, kteří připravovali žádost o podporu ze strukturálních fondů a definovat podstatu projektového záměru. Návazně naším úkolem bylo přispět k budování pozitivního prostředí, v němž bude projekt realizován. Za tím účelem jsme kontaktovali vybrané místní podnikatelské subjekty, politické reprezentanty vybraných okolních obcí, relevantní místní NNO, zástupce Czech Tourism, kraje apod. Podstata práce spočívala v poznání postoje těchto subjektů k projektovému záměru, identifikování jeho přínosy pro dané subjekty, příp. nalezení a odstranění bariér přijetí záměru proto, aby realizovaný projekt kongresového centra nesl skutečné znaky rozvojového projektu pro širší území, nejen prostor klubu na Nové Americe.

  Další informace
  Nová Amerika Country Club

   


  PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ Z PRACOVIŠŤ A FAKULT UK DO KOMERČNÍ (PŘÍPADNĚ NEZISKOVÉ) SFÉRY – EVALUACE DOPADU ČINNOSTI CENTRA PRO PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ

  Zadavatel: Universita Karlova v Praze – Centrum pro přenos poznatků a technologií. Součást projektu financovaného z programu JPD 3.
  Řešitel: Ivan Gabal, Analysis & Consulting.

  Období realizace: září – říjen 2007

  Kontaktní osoba: Karel Čada

  Popis projektu
  Přenos poznatků a technologií a jejich komercializace je v současnosti považován za agendu, která je svým významem srovnatelná s hlavním posláním univerzit – se vzděláváním a bádáním. Na zakázku Centra pro přenos poznatků a technologií společnost IGac vypracovala hodnocení dosavadního dopadu činnosti Centra na univerzitní prostředí a analýzu dalších možností kultivace poznatků a inovací. Výsledná studie prověřila také vnitřní konzistenci Univerzity z hlediska rozdílů mezi humanitními a přírodovědeckými fakultami v diskutované oblasti. Analýza navázala na studii, kterou společnost IGac vypracovala v roce 2005.

  Klíčové aktivity
   

  1. Polostandardizované rozhovory s představitelkami a představiteli vedení či výzkumnicemi a výzkumníky většiny fakult University Karlovy
  2. Skupinová debata ze zástupci společenských a humanitních fakult
    

  Další informace k projektu
  Universita Karlova, rektorát.

   


  NÁVRH OPTIMALIZACE SÍTĚ MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC

  Zadavatel: Statutární město Liberec.
  Řešitel: GAC spol. s r. o.

  Období realizace: červen – říjen 2007

  Kontaktní osoba: Karel Čada

  Výstupy: Závěrečnou zprávu naleznete zde.

  Popis projektu
  Cílem projektu bylo vypracování odborné a nezávislé studie sítě mateřských a základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec. Naléhavým výchozím problémem města byl velký rozdíl mezi kapacitami a počtem dětí, které některé základní školy v posledních školních letech navštěvovaly, neboť podobně jako v jiných městech České republiky také v Liberci se měnil a mění počet a věková struktura obyvatelstva, což se odráží i v počtu narozených dětí. Změnám v demografickém vývoji by přitom měly odpovídat i změny v síti vzdělávacích zařízení.
  Na základě podrobného studia zejména sítě základních škol jsme městu navrhli kroky, skrze něž by mohlo síť mateřských a základních škol v blízké budoucnosti rozvíjet a dále zkvalitňovat jak v souladu s vývojem počtu dětí, tak i s vysokými nároky občanů na vzdělávání.

  Klíčové aktivity
   

  1. Revize demografické prognózy z roku 2003 a prognóza vývoje počtu dětí předškolního a školního věku
  2. Polostandardizované rozhovory s vedením všech základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec
  3. Popis sítě mateřských a základních škol z hlediska jejich rozmístění, naplněnosti či vybavenosti
  4. Hodnocení sítě základních škol z hledisek: využití kapacity, náklady na provoz, stav objektů a potřebné investice, materiální zázemí, aktivity nad rámec běžné výuky a specifičnost výuky
    

  Projekt v médiích
  Dva články v regionální příloze MF Dnes.

  Další informace k projektu
  Statutární město Liberec, odbor rozvojových projektů.

   


  ANALÝZA PŘÍSTUPU IMIGRANTŮ A IMIGRANTEK NA TRH PRÁCE A KE VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

  Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, hrazeno z prostředků technické asistence OP RLZ.
  Řešitel: konsorcium GAC spol. s r. o. – Mgr. Jiří Kocourek-aplikovaná sociologie.

  Období realizace: prosinec 2006 – červen 2007

  Kontaktní osoba: Karel Čada

  Výstupy: Text publikace naleznete zde. Seznam projektů věnovaných integraci cizinců hrazených z prostředků ESF zde. Kontaktní seznam NNO, které pracují s cílovou skupinou zde. Anotace dokumentů a studií věnovaných problematice integrace imigrantek a imigrantů v České republice zde. Prezentaci výsledků analýzy určenou pro závěrečný seminář zde.

  Popis projektu
  Projekt "Analýza přístupu imigrantů a imigrantek na trh práce a ke vzdělání v České republice" měl tyto hlavní cíle: 1. provedení analýzy relevantních dokumentů a studií věnovaných sledované problematice; 2. provedení reprezentativního šetření mezi příslušnicemi a příslušníky imigrantských komunit ze třetích zemí, a to v zájmu získání informací o přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů na trh práce a ke vzdělání v České republice; 3. provedení analýzy absorpční kapacity relevantních subjektů, které pracují na předcházení nebo odstraňování nerovného přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů na trh práce a ke vzdělání; 4. navržení opatření vedoucích k eliminaci zjištěných nerovností, a to i z hlediska genderu, formou policy paperu, publikace a závěrečného semináře. Realizace byla rozdělena do čtyř fází.

  Klíčové aktivity
   

  1. Analýza dokumentů, studií a výzkumných zpráv; příprava terénního šetření (výběr lokalit, příprava tazatelské sítě, příprava dotazníku a jeho jazyková úprava);
  2. Provedení reprezentativního šetření
  3. Analýza absorpční kapacity relevantních subjektů s cílem jejího návazného zvýšení, především s ohledem na možnost České republiky čerpat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.
  4. Zpracování analýzy dat a navržení opatření vedoucích ke zpřístupnění trhu práce a vzdělání pro imigrantky a imigranty ze třetích zemí
    

  Další informace k projektu
  Portál MPSV Cizinci v České republice.

   


  RADNIČNÍ LISTY BEZ CENZURY

  Zadavatel: Oživení, o. s.
  Řešitel: GAC spol. s r. o.

  Období realizace: říjen 2006

  Kontaktní osoba: Eva Bělinová

  Popis projektu
  Účelem projektu "Radniční listy bez cenzury", financovaného z prostředků EU Transition Facility, bylo poukázat na nedostatky vynakládání veřejných prostředků na šíření informací na úrovni samospráv. Na základě závazné metodiky dodané zadavatelem projektu jsme hodnotili radniční zpravodaje vybraných obcí, respektive krajů. Vzhledem k zadání jsme kladli důraz na zjištění, zda a v jaké podobě jsou v daném periodiku poskytovány objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

  Klíčové aktivity
   

  1. náhodný výběr radničních periodik 100 obcí a krajů
  2. obsahová analýza 500 čísel radničních listů
    

  Další informace k projektu
  Oživení, o. s.

    


  CÍLENÉ ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI VE VÝUCE NA 2. ST. ZŠ

  Jednotný programový dokument pro Cíl 3. Projekt byl financován z ESF, státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy.

  Období realizace: 21. 08. 2006 – 31. 12. 2007

  Kontaktní osoba: Eva Bělinová

  Výstupy: Podrobnosti o projektu naleznete zde. Závěrečnou zprávu z výzkumu "Jak čtou české děti" zde. Tiskovou zprávu k závěrečné konferenci a ukončení projektu zde. Odbornou publikaci, která je hlavním výstupem z tohoto projektu, věnovanou možnostem posilování role školy v podpoře dětského čtenářství na 2. stupni ZŠ si můžete stáhnout zde.

  Popis projektu
  Cílem projektu bylo posílení role školy v ovlivňování čtenářských návyků a dovedností dítěte – a to prostřednictvím zavedení některých aktivit a výukových metod, které byly zacíleny na prohlubování čtenářských návyků dětí. Projekt zároveň umožnil poskytnout zúčastněným pedagožkám a školám metodickou i materiální podporu.
  Naší snahou bylo nejen pilotně otestovat méně tradiční způsoby výuky, ale i ověřit jejich skutečný dopad na chování a výsledky dětí, a to prostřednictvím opakovaného standardizovaného testování (využity SCIO testy) a dvou vln sociologického šetření prostřednictvím dotazníku.
  Děti měly možnost pracovat se zfilmovanými adaptacemi literárních děl či s namluvenými literárními díly. Alespoň dvakrát v roce vyrazily do divadla. Ty školy, které realizovaly literární exkurzi, mohly svým žákyním a žákům prostřednictvím projektu uhradit dopravu nebo vstup do muzea či historického objektu. Výuku ve všech školách zajímavým způsobem zpestřily opakované návštěvy knihoven a několik besed se současnými českými autory a autorkami.
  Projekt vycházel ze spolupráce subjektů, jež tvořily projektový tým. Celkem šlo o 14 osob, a to zástupce analytické a konzultační společnosti GAC spol. s r. o. a čtyři pražské základní školy: První jazykovou základní školu v Praze 4 (příjemce dotace) a školy ZŠ Brána jazyků, ZŠ náměstí Curieových a ZŠ praktická Karla Herforta (partnery). Významnou roli hrály metodičky projektu Mgr. Irena Věříšová a Mgr. Květa Krüger.

  Klíčové aktivity
   

  1. Rozvíjení metod aktivního učení podporujícího čtenářskou gramotnost
  2. Aplikace těchto metod do výuky
  3. Využití projektových aktivit při tvorbě ŠVP v ZŠ
  4. Měření dopadů aplikovaných metod na prohloubení čtenářských návyků a zlepšení vzdělávacích výsledků
  5. Vytvoření metodiky
  6. Management projektu, účetnictví, propagace, audit
    

  Projekt v médiích
  Článek serverů Aktuálně.cz, IHned.cz, text v MF Dnes, Kritických listech, Školních novinách a v pořadu České televize.

  Další informace k projektu
  První jazyková základní škola Horáčkova, oddíl Projekty ESF – Čtenáři.

   


  VYHODNOCENÍ KVALITY A PŘÍNOSŮ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO BUDOUCÍ KRAJSKÉ METODIKY PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

  Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí.
  Řešitel: GAC spol. s r. o.

  Období realizace: červen 2006 – březen 2007

  Kontaktní osoba: Eva Bělinová

  Výstupy: Závěrečnou zprávu naleznete zde.

  Popis projektu
  Cílem zakázky bylo zajištění hodnocení přínosů, formy organizace a celkového průběhu vzdělávacího programu pro budoucí krajské metodičky a metodiky plánování sociálních služeb. Zakázka byla rozčleněna do tří fází z důvodu organizace samotného vzdělávacího programu: 1. Evaluace "první teoretické části" vzdělávacího programu, 2. Evaluace "praktické části" vzdělávacího programu, 3. Evaluace "druhé teoretické části". Výstupem projektu jsou doporučení využitelná pro průběžnou optimalizaci vzdělávacího programu, případně pro navržení možných obdobných vzdělávacích programů v budoucnu.

  Klíčové aktivity
   

  1. Standardizovaný dotazník pro účastnice a účastníky vzdělávacího kurzu, lektorky a lektory
  2. Standardizovaný dotazník pro stejnou cílovou skupinu doplněný o dvanáct standardizovaných rozhovorů vedených s vybranými účastnicemi a účastníky vzdělávacího programu
  3. Standardizovaný dotazník pro cílovou skupinu zaměřený na celkovou reflexi vzdělávacího kurzu
    

  Další informace k projektu
  Ministerstvo práce a sociálních věcí.

   


  PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ K CIZINCŮM ZAMĚSTNANÝM V ČESKÉ REPUBLICE (DIVERSITY MANAGEMENT)

  Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, výzkumný projekt VaV ZVZ-169.
  Řešitel: GAC spol. s r. o.

  Období realizace: červen – prosinec 2006

  Kontaktní osoba: Jan Snopek

  Výstupy: Závěrečnou zprávu naleznete zde.

  Popis projektu
  Cílem tohoto projektu bylo zmapování míry a způsobu uplatňování strategie takzvaného Diversity Managementu (koncept zvládání a využívání odlišností v pracovním prostředí) v oblasti zaměstnávání imigrantek a imigrantů (zejména z takzvaných třetích zemí) na českém pracovním trhu. Naším úkolem bylo popsat stávající stav uplatňování diversity managementu v praxi, vytipovat a popsat příklady dobré praxe a navrhnout potřebná opatření do budoucna s cílem širšího využívání této strategie.

  Klíčové aktivity

   

  1. studium dostupné literatury na téma Diversity Managementu (DM), příprava hloubkových rozhovorů
  2. realizace hloubkových rozhovorů se zástupci institucionálního okolí podniků
  3. příprava dotazovacího nástroje určeného zástupcům podniků
  4. vyhodnocení informací a vytipování podniků, které mají s DM praktické zkušenosti
  5. příprava okruhů pro polostandardizované rozhovory
  6. vedení rozhovorů ve vybraných podnicích, na KÚ a ÚP
  7. analýza a zpracování závěrečné zprávy
    

  Další informace k projektu
  Ministerstvo práce a sociálních věcí.

    


  MATEŘSKÝ KLUB K2

  Zadavatel: Mateřský klub K2

  Období realizace: formou nehonorovaných konzultací jsme ve druhém pololetí roku 2005 spolupracovali při přípravě žádosti Benefit o podporu ze zdrojů Evropského sociálního fondu (JPD 3) pro realizaci projektu Mateřský klub K2 (Praha 10). Žádost na počátku roku 2006 získala druhé nejvyšší bodové hodnocení.

  Kontaktní osoba: Eva Bělinová

  Další informace k projektu
  Mateřský klub K2.

   


  ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH LOKALIT A KOMUNIT V ČESKÉ REPUBLICE A ABSORPČNÍ KAPACITY SUBJEKTŮ PŮSOBÍCÍCH V TÉTO OBLASTI

  Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí. Financováno z prostředků technické asistence Evropského sociálního fondu.
  Řešitel: konsorcium GAC spol. s r. o. – Nová škola, o. p. s.

  Období realizace: říjen 2005 – červenec 2006

  Kontaktní osoba: Karel Čada

  Výstupy: Interaktivní mapu naleznete zde. Publikaci naleznete zde.

  Popis projektu
  Hlavním cílem projektu bylo plošné zmapování životních podmínek v sociálně vyloučených romských lokalitách v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v okolí těchto lokalit. Společnost GAC v projektu působila v roli managera. Ministerstvo práce a sociálních věcí využilo výstupy z tohoto projektu pro zacílení pomoci z ESF v programovacím období 2007-2013 a při přípravě dlouhodobé koncepce romské integrace v České republice. Projekt byl realizován ve čtyřech fázích.

  Klíčové aktivity
   

  1. Studium relevantních studií a dokumentů, sestavení základního seznamu sociálně vyloučených romských lokalit, výběr obcí s potenciálními sociálně vyloučenými romskými lokalitami pro terénní šetření
  2. Pracovní schůzky s MPSV a zástupcem Úřadu vlády za účelem výběru celkem 172 obcí s potenciálními sociálně vyloučenými romskými lokalitami
  3. Realizace terénního šetření se zaměřením na popis lokality, orientační počet obyvatel v lokalitě, zabezpečení obživy, vzdělanost a školství, mechanismy vstupu do a výstupu z lokality, vnitřní členění lokality, absorpční kapacitu subjektů působících v lokalitě či příklady dosavadní praxe.
  4. Polostandardizované rozhovory (starostky a starostové, sociální, školské a bytové odbory, místní i nadregionální NNO, TSP, obyvatelstvo lokalit, ÚP aj.).
  5. Sestavení typologie romských sociálně vyloučených lokalit, vícedenní sondy ve 20 typologicky odlišných lokalitách s důrazem na hledání možností oslabování sociálního vyloučení a nastartování integrace
  6. Celková analýza s cílem navržení směrů čerpání ESF v dalším programovacím období
  7. Návrhy politiky změny s ohledem na vývoj ve sledovaných lokalitách
  8. Tvorba mapy lokalit
  9. Konference k výstupům projektu
    

  Projekt v médiích


  Další informace k projektu
  Ministerstvo práce a sociálních věcí.

   


  KVALITA A DOSTUPNOST SYSTÉMU SLUŽEB PRO OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ

  Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, výzkumný projekt VaV-ZVZ131.
  Řešitel: GAC spol. s r. o.

  Období realizace: červenec – listopad 2005

  Kontaktní osoba: Eva Bělinová

  Popis projektu
  Úkolem projektu bylo zmapování existujících poskytovatelů služeb pro oběti domácího násilí na území celé České republiky, především s cílem shromáždit informace o dostupnosti tohoto typu služeb z pohledu krajských úřadů či Magistrátu a o účinných postupech z pohledu samotných poskytovatelů. Výstupy z výzkumu MPSV využilo ke zkvalitnění svých grantových schémat a ke zvýšení povědomí o práci poskytovatelů.

  Klíčové aktivity
   

  1. Vytvoření kontaktní databáze poskytovatelů na základě informací dostupných na internetu, zprostředkovaných vybranými centrálními orgány (především ministerstvy), krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a všeobecně známými profilovými NNO, které působí alespoň segmentem své činnosti v oblasti poskytování tohoto typu služeb a také na základě informací dostupných ve Zlatých stránkách.
  2. Celorepublikové šetření formou polostandardizovaných rozhovorů s vybranými relevantními zástupkyněmi a zástupci krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy (zadavateli služeb pro oběti domácího násilí) a dále s vybranými konkrétními poskytovateli.
  3. Analýza a zpracování výstupů.
    

  Další informace k projektu
  Ministerstvo práce a sociálních věcí.

   


  STAV NAPLŇOVÁNÍ STÁTNÍ KONCEPCE EVVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, SE ZAMĚŘENÍM NA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

  Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí České republiky.
  Řešitel: GAC spol. s r. o.

  Období realizace: červenec – říjen 2005

  Kontaktní osoba: Eva Bělinová

  Výstupy: Závěrečnou zprávu naleznete zde.

  Popis projektu
  Výzkum realizovaný pro Ministerstvo životního prostředí České republiky, jehož cílem byla analýza naplňování Státní koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na úrovni obcí s rozšířenou působností. Výstupy z této analytické studie mimo jiné posloužily k popsání výchozího stavu naplňování EVVO v České republice před zahájením projektů realizovaných v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů.

  Klíčové aktivity
   

  1. Analýza role obcí s rozšířenou působností v EVVO z pohledu krajů
  2. Výběr obcí s rozšířenou působností pro dotazování
  3. Výběr relevantních respondentů v obcích s rozšířenou působností, realizace polo-standardizovaných rozhovorů
    

  Další informace k projektu
  Ministerstvo životního prostředí.

   


  POTÍRÁNÍ OBCHODU S LIDMI – PŘÍPRAVA A REALIZACE WORKSHOPU

  Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky, odbor bezpečnostní politiky.
  Řešitel: Ivan Gabal, Analysis & Consulting.

  Období realizace: leden - březen 2006

  Kontaktní osoba: Ivan Gabal

  Popis projektu
  Společnost IGaC v tomto projektu zorganizovala workshop zaměřený na posouzení dosavadních kroků a možných změn bezpečnostní politiky v oblasti potírání obchodu s lidmi za účelem ekonomického vykořisťování. Workshopu se zúčastnili odbornice a odborníci na problematiku obchodu s lidmi ze sektoru státní správy (MV, MPSV aj.) a zainteresovaných nevládních organizací.

  Klíčové aktivity
   

  1. Návrh výběru účastnic a účastníků workshopu na základě studia existujících relevantních výzkumných zpráv a dokumentů
  2. Tvorba programu workshopu, jeho realizace
  3. Závěrečná zpráva ve formě policy paperu shrnující výstupy workshopu a navrhující strategii dalšího postupu
    

  Další informace k projektu
  Ministerstvo vnitra.

   


  KOMPLEX SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ A ŠETŘENÍ ZAMĚŘENÝ NA PROBLEMATIKU EU

  Zadavatel: Úřad vlády České republiky.
  Řešitel: konsorcium FASTEGA (Ivan Gabal Analysis & Consulting – STEM, s. r. o. – Factum Invenio, s. r. o.)

  Období realizace: 2005

  Kontaktní osoba: Ivan Gabal

  Popis projektu
  Cílem tohoto projektu bylo získání komplexních, validních a reprezentativních analytických výstupů a sociodemografických dat za účelem určení vhodné a efektivně nasměrované (vzhledem ke konkrétním cílovým skupinám) komunikační strategie o Evropské unii v České republice.

  Klíčové aktivity
   

  1. Sekundární analýza dat z výzkumů veřejného mínění
  2. Expertní hloubkové rozhovory o Evropské unii s vybranými političkami a politiky, podnikatelkami a podnikateli a osobnostmi regionů
  3. Reprezentativní hloubkový výzkum a analýza názorů veřejnosti na Evropskou unii
    

  Další informace k projektu
  Úřad vlády České republiky.

   


  PŘENOS POZNATKŮ A TECHNOLOGIÍ Z PRACOVIŠŤ A FAKULT UK DO KOMERČNÍ (PŘÍPADNĚ NEZISKOVÉ) SFÉRY – ANALÝZA PROSTŘEDÍ A NÁVRH PRINCIPŮ MARKETINGU

  Zadavatel: Univerzita Karlova v Praze – Centrum pro přenos poznatků a technologií.
  Řešitel: Ivan Gabal, Analysis & Consulting.

  Období realizace: říjen – prosinec 2005

  Kontaktní osoba: Karel Čada

  Popis projektu
  Cílem projektu byla analýza prostředí, v němž bude působit Centrum pro přenos poznatků a technologií: vnitřního prostředí University Karlovy, jejích fakult a ostatních pracovišť (strana potenciální nabídky), a vnějšího prostředí potenciálních odběratelů Universitou produkovaných poznatků a technologií (strana potenciální poptávky). Analýza se soustředila na identifikaci příležitostí a bariér fungování Centra a navrhla způsoby optimalizace jeho fungování.

  Klíčové aktivity


  Další informace k projektu
  Universita Karlova, rektorát.  Publikace Analýza sociálně vyloučených lokalit
  Společnost GAC zveřejnila 27. května Analýzu sociálně vyloučených lokalit. Závěrečnou publikaci naleznete . Společnost GAC řešila tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem bylo , od ledna 2014 do května 2015 ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK. Tisková zpráva ke zveřejnení analýzy je k dispozici ..celý článek

  Aktualizace analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
  od ledna 2014 do března 2015 v návaznosti na zmapování sociálně vyloučených lokalit z roku 2006 pracuje na projektu Tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem je MPSV, řeší GAC ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK a jeho výstupem bude interaktivní mapa kumulující množství ..celý článek

  28. 10. 2012
  Od 1. října 2012, kdy byl oficiálně zahájen projekt , je společnost , které se účastní , a 24 dalších výzkumných, akademických, veřejných i soukromých organizací ze 13 zemí EU, Srbska, Jižní Koreje a Austrálie. Projekt CITI-SENSE je zaměřený na zapojení ..celý článek

  09. 07. 2012
  Společnost a situaci romské menšiny v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku pro politickou frakci Evropského parlamentu ve spolupráci s . ..celý článek

  Další novinky  MPSV mapuje sociálně vyloučené lokality v České republice
  Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo ve své o aktualizaci mapy sociálně vyloučených lokalit v České republice. Projekt poskytne přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou, a následně bude moci lépe zacílit použití finanční pomoci. Analýzu zpracovává společnost GAC, spol. s.r.o. ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy.  ... celý článek

  Dětské čtenářství
  Eva Bělinová, projektová manažerka naší společnosti, byla dne 21. prosince 2010 hostem pořadu České televize Kontexty, který se zaměřil na problematiku dětského čtenářství. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

  Představení projektu
  V pořadu České televize Dokážete víc byl představem projekt "ZŠ Olešská - Šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (OPPA, CZ.2.17/3.1.00/31002), jemuž naše společnost zajišťuje management. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

  V časopisu Kritické listy č. 38/2010 vyšel Evy Zirhutové "Místo pro život", který infromuje o aktivitách projektu "" (projekt CZ.1.07/1.1.06/01.0010 realizovaný v rámci globálního grantu středočeského kraje v OPVK), v němž GAC spol. s r. o. zajišťuje management.... celý článek

  Více k Naší práci v mediích

  mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: gac@gac.cz redakce