2012

  • Policy paper k situaci romských menšin v nových členských státech EU (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko)

  2011

  • Individuální projekt MPSV - podpora procesů v sociálních službách
  • Zajištění jednoročné [dvousemestrální] odborné praxe studentů v rámci projektu
  • Výzkum a analýza postojů a sociálních strategií obyvatel Ostravy vzhledem ke znečištění ovzduší a jeho možným dopadům na zdravotní stav dětí i dospělých
  • Vstupní situační analýza vyloučených lokalit ve městech Děčín a Kadaň pro potřeby Agentury pro sociální začleňování
  • Analýza postojů a zájmu české veřejnosti o sport a specificky fotbal a ligové fotbalové kluby

  2010

  • Série interaktivních seminářů zaměřených na inkluzivní vzdělávání ve vztahu k romským dětem
  • Zpracování a realizace strategie změny integrační politiky imigrantů na území městských částí hlavního města Prahy
  • Sociologická analýza přechodů dětí ze sociálně vyloučeného prostředí ze základních na střední školy
  • Analýza dlouhodobého sbírkového projektu Pomozte dětem!

  2009

  • Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit v ČR - české lokality
  • Zpracování strategie snižování rizika extremistických kampaní proti cizincům v ČR
  • Výzkum na téma "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání"
  • Výzkum na téma "Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání"
  • "Environmentální prvek " – Management projektu CZ.1.07/1.1.06/01.0010 v rámci globálního grantu Středočeského kraje v OPVK
  • "ZŠ Olešská – Šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců " – Management projektu CZ.2.17/3.1.00/31002 v rámci OPPA
  • Sociologický výzkum zaměřený na analýzu podoby a příčin segregace dětí, žákyň, žáků a mladých lidí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí (2008-2009)

  2008

  • Moderované workshopy ke vzniku nezávislé Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách (2008)
  • Tvorba nových metod v oblasti odhalování možností financování terorismu (2007-2010)
  • Klíč k posílení integrační politiky obcí: Sociální vyloučení Romů a česká společnost (červen 2007-červen 2008)
  • Strategie integrace romské populace v Břeclavi (2007-2008)

  2007

  • Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže (2007)
  • Návrh optimalizace sítě mateřských a základních škol zřizovaných Statutárním městem Liberec (2007)
  • Přenos poznatků a technologií z pracovišť a fakult UK do komerční (příp. neziskové) sféry - evaluace dopadu činnosti Centra pro přenos poznatků a technologií (2007)
  • Vyhodnocení kvality a přínosů vzdělávacího programu pro budoucí krajské metodiky plánování sociálních služeb (2006-2007)
  • Analýza přístupu imigrantů a imigrantek na trh práce a ke vzdělání v ČR (2006-2007)
  • Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ - projekt JPD 3, CZ.04.3.07/3.1.01.3/3100 (2006-2007)

  2006

  • Přístup zaměstnavatelů k cizincům zaměstnaným v ČR – diversity management (2006)
  • Radniční listy bez cenzury (2006)
  • Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti (2005-2006)

  2005

  • Stav naplňování Státní koncepce EVVO ve veřejné správě, se zaměřením na obce s rozšířenou působností (2005)
  • Přenos poznatků a technologií z pracovišť a fakult UK do komerční (příp. neziskové) sféry - analýza prostředí a návrh principů marketingu (2005)
  • Kvalita a dostupnost systému služeb pro oběti domácího násilí (2005)
  • Komplex sociologických výzkumů a šetření zaměřený na problematiku EU (2005)
  • Potírání obchodu s lidmi - příprava a realizace workshopu (2005)
  • Mateřský klub K2: konzultace přípravy žádosti o podporu v rámci JPD 3 (2005)

  2004

  • Postavení cizinců dlouhodobě žijících v ČR: problémové oblasti a návrh řešení (2004)
  • Studie možností rozvoje Města Jáchymova jako regionálního centra cestovního ruchu (2004)
  • Marketingová strategie programu Regiotram Nisa (2004)
  • Koncepce integrace romské menšiny v Plzni (2004)

  2003

  • Podpora členství Slovenské republiky v NATO (2003)
  • Postoje obyvatel Liberce k výstavbě víceúčelové haly (2003)
  • Antikorupční kampaň na Slovensku (2002-2003)
  • Tvorba strategických rozvojových dokumentů z hlediska spolupráce veřejné správy a nevládních organizací (2002-2003)
  • Dětské čtenářství (2002-2003)

  2002

  • Summit NATO v Praze - očekávání veřejnosti a bezpečnostní klima v ČR (2002)
  • Rozšíření NATO - workshopy pro uchazeče o členství (2002)
  • Analýza bezpečnostního klimatu v ČR II. (2002)
  • Migrace v rozšířené Evropě (2002)

  2001

  •  
  • Průzkum postoje k zahraničním investorům a zaměstnavatelům (2001)
  • Analýza možných směrů dalšího vývoje, zaměření a činnosti židovských obcí z perspektivy jejich členů (2001)
  • Interní studie pro Radu vlády ČR pro národnostní menšiny – kvalifikovaný odhad početnosti příslušníků národnostních a etnických menšin na podkladě výsledků SLDB (2001)
  • Optimalizace komunikační strategie Evropské komise v ČR, pro potřebu Delegace EK v Praze (2001)
  • Strategická analýza pozice deníku SME na slovenském mediálním a čtenářském trhu (2001)
  • Analýza bezpečnostního klimatu v ČR po teroristických útocích na USA a potenciální očekávání obyvatelstva (2001)
  • Mezinárodní bezpečnost a členství ČR v NATO (2000-2001)

  2000

  • Migrační klima v romských komunitách v České republice (2000)
  • Připravenost České republiky k implementaci environmentálních norem EU (1999-2000)

  1999

  • Sociologická studie příčin předčasné úmrtnosti v okrese Teplice (1997-1999)

  1998

  • Komunikační strategie Evropské komise v České republice (1998)
  • Dostavba elektrárny Temelín v kontextu energetické politiky ČR (1998)
  • Průběh a příprava ČR na vstup do NATO, konzultace pro Kancelář prezidenta republiky (1997-1998)

  1997

  • Protirasistická kampaň Českého helsinského výboru a Leo Burnett Advertising (1997)
  • Česká televize - analýza, příprava a realizace diskusních pořadů (1996-1997)
  • Etnické menšiny a problémy v ČR a okolních zemích v perspektivě integrace ČR do Evropské unie (1995-1997)

  1996

  • ČRo-1, Radiožurnál - optimalizace programové struktury (1996)

  1995

  • Vztah české společnosti k Německu a Němcům (1995)
  • Posilování etiky v podnikání v ČR (1995)
  • Čro-3, Vltava - optimalizace programové struktury (1995)

  1994

  • Imigrační politika a etnické klima v ČR (1994)


  Publikace Analýza sociálně vyloučených lokalit
  Společnost GAC zveřejnila 27. května Analýzu sociálně vyloučených lokalit. Závěrečnou publikaci naleznete . Společnost GAC řešila tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem bylo , od ledna 2014 do května 2015 ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK. Tisková zpráva ke zveřejnení analýzy je k dispozici ..celý článek

  Aktualizace analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR
  od ledna 2014 do března 2015 v návaznosti na zmapování sociálně vyloučených lokalit z roku 2006 pracuje na projektu Tento výzkumný projekt, jehož zadavatelem je MPSV, řeší GAC ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty UK a jeho výstupem bude interaktivní mapa kumulující množství ..celý článek

  28. 10. 2012
  Od 1. října 2012, kdy byl oficiálně zahájen projekt , je společnost , které se účastní , a 24 dalších výzkumných, akademických, veřejných i soukromých organizací ze 13 zemí EU, Srbska, Jižní Koreje a Austrálie. Projekt CITI-SENSE je zaměřený na zapojení ..celý článek

  09. 07. 2012
  Společnost a situaci romské menšiny v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku pro politickou frakci Evropského parlamentu ve spolupráci s . ..celý článek

  Další novinky  MPSV mapuje sociálně vyloučené lokality v České republice
  Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo ve své o aktualizaci mapy sociálně vyloučených lokalit v České republice. Projekt poskytne přehled o oblastech, ve kterých jsou lidé nejvíce ohroženi chudobou, a následně bude moci lépe zacílit použití finanční pomoci. Analýzu zpracovává společnost GAC, spol. s.r.o. ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy.  ... celý článek

  Dětské čtenářství
  Eva Bělinová, projektová manažerka naší společnosti, byla dne 21. prosince 2010 hostem pořadu České televize Kontexty, který se zaměřil na problematiku dětského čtenářství. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

  Představení projektu
  V pořadu České televize Dokážete víc byl představem projekt "ZŠ Olešská - Šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců" (OPPA, CZ.2.17/3.1.00/31002), jemuž naše společnost zajišťuje management. Záznam celého pořadu můžete shlédnout .... celý článek

  V časopisu Kritické listy č. 38/2010 vyšel Evy Zirhutové "Místo pro život", který infromuje o aktivitách projektu "" (projekt CZ.1.07/1.1.06/01.0010 realizovaný v rámci globálního grantu středočeského kraje v OPVK), v němž GAC spol. s r. o. zajišťuje management.... celý článek

  Více k Naší práci v mediích

  mapa stránek Kontaktujte nás prostřednictvím emailu: gac@gac.cz redakce